Sut i Ddewis Cyflenwyr Powdrau Steroidau mewn Camau 12
Dosbarthu Domestig ar gyfer Ewrop, UDA, Canada, Awstralia!

 

Sut i Ddewis Cyflenwyr Powdrau Steroidau mewn Camau 11

 

Iawn am Powdr Steroidau

 

  1.Cyflwyniad ar gyflenwyr powdr steroidau
  2. Sut i ddewis cyflenwr powdr steroidau mewn camau 11
  Cam 1: Nodi rhestr o gyflenwyr galluog ar gyfer powdr steroidau
  Cam 2: Archwiliwch berfformiad cyflenwi y cyflenwyr
  Cam 3: Chwiliwch am fwy o wybodaeth am y cyflenwr powdr steroid trwy ofyn cwestiynau neu gynnal holiadur hunanasesu
  Cam 4: Ymchwilio i'r hyn y mae'r cyflenwr powdr steroidau yn arbenigo arno
  Cam 5: Archwiliwch ymatebolrwydd tîm gofal cwsmeriaid y cwmni
  Cam 6: Chwiliwch am yr adolygiadau, tystebau ac adborth cwsmeriaid o'r rhyngrwyd
  Cam 7: Cymharwch brisiau powdrau steroid
  Cam 8: Cefnogaeth dogfennau
  Cam 9: Dull cyflwyno a phecyn
  Cam 10: Rhif olrhain
  Cam 11: Dull talu
  Cam 12: Gwiriwch fanylion eraill y cwmni
  3. Casgliad

 

Introduction ar gyflenwyr powdr steroidau gweddill

Cyflenwyr powdr steroidau gweithgynhyrchwyr neu gyflenwyr sy'n gwerthu gwahanol fathau o steroidau powdr i chi, gan gynnwys powdwr, chwistrelliad a phob ffurf arall, hy Papur neu sachets. Mae miloedd o gwmnïau fferyllol a labordai tanddaearol sy'n stocio ac yn gwerthu powdr steroidau ar-lein.

Nid oes amheuaeth nad yw llawer o bobl heddiw yn defnyddio steroidau nag erioed o'r blaen. Does dim rhyfedd bod mwy o gyflenwyr steroid yn bwriadu eu cyflenwi i gyd-fynd â'r galw uchel. Yn flaenorol, nid oedd dewis un yn dasg eithaf gan nad oeddent yn llawer, ond heddiw dylech fod yn wyliadwrus iawn wrth ddewis un.

Mae'r cyflenwr powdr steroidau a ddewiswch yn cael effaith uniongyrchol ar p'un a ydych chi'n cyflawni'r nodau rydych chi wedi'u gosod ai peidio. Chi sy'n dewis y cyflenwr anghywir, ac efallai y byddwch chi'n gwastraffu llawer o arian ac amser yn y pen draw.

Byddwn yn dweud bod dewis y cyflenwr cywir yn rhan hanfodol os ydych yn bwriadu prynu steroidau. Y rheswm am hynny yw ei fod yn sicrhau y gall y cyflenwr a ddewiswch gyflwyno'n brydlon, yn unol â'ch safon ansawdd ddelfrydol ac yn bwysicaf oll am y pris cywir.

 

Sut i ddewis cyflenwr powdr steroidau mewn camau 12  gweddill

Mewn gwirionedd, mae dewis y cyflenwr powdr steroidau gorau yn cymryd llawer o amser ac ychydig yn gymhleth. Mae llawer o bobl yn rhoi'r gorau iddi cyn meistroli'r gelf, ac felly'n setlo am lai. Heddiw, byddwn yn plymio i'r pwyntiau a'r offer allweddol i'w defnyddio i adnabod y gwerthwyr gorau, eu cymharu yn erbyn ei gilydd ac yn y diwedd dewis y cyflenwr gorau y gallwch ymddiried ynddo. Wel, gadewch i ni ddechrau!

Cam 1: Nodi rhestr o gyflenwyr galluog ar gyfer steroids powdr

Y cam cyntaf yw gosod rhestr o gyflenwyr powdr steroidau posibl. Sut ydych chi'n dod i adnabod cyflenwyr addas? Mae llawer o ffynonellau ar gyfer dod o hyd i gyflenwyr yn y maes steroidau. Er enghraifft, mae yna wahanol randdeiliaid y gallech chi geisio barn arnynt gan gynnwys;

  • Cynhyrchwyr- Fe allech chi ffonio'r gwneuthurwyr steroid rydych chi'n eu hadnabod a gofyn iddyn nhw anfon rhestr o gwmnïau y gallwch chi gysylltu â nhw. O ganlyniad, bydd yn eich helpu i ddod o hyd i'r gorau y gallwch wneud busnes ag ef.
  • Arddangosfeydd- Dyma'r lle hawsaf y gallech chi gael rhestr o gyflenwyr oherwydd bod nifer fawr ohonyn nhw yn yr un ardal. Cyn ymweld ag arddangosfa, gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych trwy'r rhestr o arddangoswyr sy'n mynychu i sicrhau bod yna rai sy'n dod o fewn eich gofynion.
  • Cynghorwyr busnes- Mae'n debyg eich bod wedi dod ar draws cymdeithasau cenedlaethol neu leol sy'n cefnogi busnesau. Enghraifft o'r fath yw'r siambrau masnach.
  • Y wasg fasnach- Fel arfer, mae cylchgronau masnach yn cynnig lle ar gyfer hysbysebion cyflenwyr. Diolch byth, mae yna rai sy'n arbenigo mewn crefftau penodol felly ni fyddwch chi'n mynd i chwilio am restr o gyflenwyr steroid mewn cylchgrawn adeiladu.
  • google- Mae hwn yn lle defnyddiol lle gallech chi gael cyflenwyr yn seiliedig ar eich union ofynion fel cynnyrch penodol, a llawer mwy. Os ydych chi'n gwybod yr union steroid rydych chi ei eisiau, fe allech chi chwilio am "gyflenwyr ar gyfer steroid x."

O hyn, gallwch fod yn ddewisol a llunio rhestr fer. Dylech chi wirio pa rai sy'n werth eu harchwilio'n fanwl a thicio mwy o flychau o ran eich gofynion. Drwy edrych yn unigol ar yr holl gyflenwyr posibl, byddwch yn synnu at y nifer llai o opsiynau y byddwch chi'n eu gadael.

Sut fydd hyn yn helpu i adnabod y cyflenwr cywir? Mae'n helpu i leihau cystadleuaeth, ac erbyn hyn mae gennych siawns uwch o ddewis y cyflenwr powdr steroidau gorau. Hefyd, efallai na fydd gwneud y penderfyniad terfynol yn gofyn llawer o ymdrech nawr.

Cam 2: Archwiliwch berfformiad cyflenwi y cyflenwyr

Mae archwilio yn golygu mesur a dadansoddi perfformiad y cyflenwr dros amser mewn ymgais i weld y duedd a lliniaru unrhyw risgiau. Trwy wneud hyn, gallwch ddewis y rhai sydd wedi cynnal gwasanaethau rhagorol a dileu'r rhai nad ydynt yn perfformio.

Yn ogystal, gallwch gadarnhau nad oes gan y darpar gyflenwr unrhyw fethiant sylweddol yn y system a allai effeithio ar ansawdd y cynhyrchion. Gall hefyd helpu i ddeall cryfderau a gwendidau'r cyflenwr unigol cyn penderfynu ar bwy i setlo.

Nid yw archwilio perfformiad y cyflenwyr yn dod i ben ar ôl llofnodi'r contract; mae'n hanfodol ar gyfer datblygu busnes. Felly, mae'n caniatáu i chi gadw ffocws uwch ar y cyflenwyr powdr hanfodol yr ydych chi'n meddwl sy'n risg uchel wrth fonitro'r cyflenwyr ail-haen hefyd. Mae cyflenwr sydd wedi cynnal perfformiad cryf yn debygol o gynnig gweithrediad esmwyth a phroffidioldeb i'ch busnes. Gall y rhai sydd â thuedd negyddol roi pen tost i chi yn y pen draw.

Cam 3: Chwiliwch am fwy o wybodaeth am y cyflenwr powdr steroid trwy ofyn cwestiynau neu gynnal holiadur hunanasesu

Efallai y byddwch am gael mwy o fanylion am ddarpar gyflenwyr ynghylch gwybodaeth benodol. Yn yr achos hwn, gallwch gynhyrchu holiadur hunanasesu lle gall cyflenwyr ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Trwy hyn, gallwch nodi bylchau perfformiad yn ogystal â dysgu sut mae'r cyflenwr yn deall ei weithrediad.

Gallech ddewis cynnwys cwestiynau caeedig a phenagored fel y gall cyflenwyr esbonio i chi sut maen nhw'n gweithio mewn gwahanol feysydd. Bydd hynny'n helpu i hyrwyddo gonestrwydd gan nad oes raid iddynt ateb ie ar bob cwestiwn.

Cam 4: Ymchwiliwch i beth yw'r steroids mae cyflenwr powdr yn arbenigo ynddo.

Nid yw pob cyflenwr yn jack o bob crefft. Mae rhai yn cyflenwi steroidau amrwd tra bod eraill yn arbenigo mewn rhai gorffenedig. Gall eraill ddarparu rhai steroidau tra na fydd eraill. Gall ymddangos yn amlwg, ond yr hyn y mae angen ei ystyried yw gwybod eich anghenion yn gyntaf. Mae angen i chi fod yn benodol wrth nodi beth rydych chi eisiau ei brynu.

Gallwch nawr ymchwilio i ba gyflenwr all ddiwallu eich anghenion yn ddigonol. Er enghraifft, dim ond oherwydd bod cyflenwr yn gwerthu wedi'i orffen nid yw Deca yn golygu y gall roi'r cyflenwad i chi Powdr amrwd Deca.

Os oes gennych lawer o gynhyrchion, efallai y byddwch yn dewis cael llawer o gyflenwyr a all roi'r holl steroidau sydd eu hangen arnoch chi.

Cam 5: Archwiliwch ymatebolrwydd tîm gofal cwsmeriaid y cwmni.

Mae gwasanaeth cwsmeriaid yn amrywio o un cyflenwr i un arall, ond mae'r nodweddion hanfodol yn cynnwys ymateb i bob ymholiad, cynnig atebion i broblemau, cynnig ymateb cyflym a chael gwasanaeth cwsmeriaid hygyrch.

Mae gwerthuso'r gwasanaeth cwsmeriaid y mae'r cyflenwyr yn ei ddarparu yn bwysig. Mae'n fwy o olew mewn injan. Pan fydd yno, mae'n debyg y bydd yr injan yn rhedeg yn gymwys ac efallai y bydd gennych brofiad annymunol hebddo. Os yw cyflenwr yn cael ymateb truenus, yna nid yw'n ddifrifol am ei fusnes ac efallai na fydd trafod gydag ef yn hawdd.

Rhag ofn y bydd angen i chi gysylltu â nhw yn ystod yr oriau byr yna mae'n rhaid i chi ystyried hyn. Ewch am gyflenwr nad yw ei dîm gofal cwsmeriaid yn cymryd amser hir i ymateb a phwy sydd ar gael 24 / 7. Fel hyn byddwch bob amser ar yr un dudalen o ran eich anghenion busnes. Trwy fynd i'r afael â'ch pryderon a gadael i chi wybod beth sydd ei angen arnoch chi; bydd partneriaeth lwyddiannus yn cael ei hadeiladu.

Sut i Ddewis Cyflenwyr Powdrau Steroidau mewn Camau 11

Yn ogystal, os oes gan y cwmni ofal cwsmeriaid dibynadwy, cyflym ac ymatebol, mae yna siawns fawr y bydd y cwmni'n gyfreithlon. Os ydych chi'n teimlo fel bod cwmni gwasanaeth cwsmeriaid yn ddrwg, symudwch ymlaen i'r nesaf a barnwch o'r ffordd maen nhw'n eich trin chi fel darpar gwsmer.

Cam 6: Chwiliwch am yr adolygiadau, tystebau ac adborth cwsmeriaid o'r rhyngrwyd.

Mae gwirio enw da'r gwahanol gyflenwyr yn un o'r camau angenrheidiol a allai fod yn destun gofid ar ôl ei hepgor. Mae'n cael ei gyflawni trwy fynd drwy'r adborth cwsmeriaid a roddir ar-lein. Mae barn y cwsmer yn dweud wrthych a ydynt yn fodlon â'r gwasanaeth ai peidio.

Bydd ceisio adolygiadau a thystebau ynglŷn â gwasanaethau cyflenwr yn eich helpu i gael dealltwriaeth glir o'r hyn i'w ddisgwyl os byddwch yn penderfynu trafod gyda nhw. Gallwch hefyd wybod faint o amser maen nhw'n ei gymryd i ddarparu steroidau ac os ydyn nhw'n darparu gwasanaethau ôl-werthu ardderchog.

Mae cwmni sydd ag enw da yn fwyaf tebygol o fod â chynhyrchion o ansawdd uchel yn ogystal â'r sgiliau ar sut i drin eu cleientiaid. Yn ogystal, os oes llawer o adolygiadau a chwynion negyddol, yna nid yw'r cwmni hwn yn gyfreithlon. Nid yw rhai rhai negyddol mor ddrwg; yr hyn y mae'n rhaid i chi ei wirio yw sut y deliodd y cyflenwr â'r mater a godwyd.

Cam 7: Cymharwch brisiau powdrau steroid

Pan ddaw'n fater o bris, efallai mai eich blaenoriaeth chi yw'r un isaf. Fodd bynnag, eich prif nod yw cael cynnyrch o ansawdd uchel sydd o'r maint cywir ac nid steroidau rhad na fydd o bosibl yn cynnig unrhyw fudd. Gallai pris afresymol o isel fod yn arwydd y gallai'r cwmni fod allan yno i dwyllo chi.

Os oes gennych yr euogfarn mai'r steroidau o ansawdd uchel ac mae'r gost ychydig yn fwy na'r opsiynau rhataf a gawsoch, ewch ymlaen a'i phrynu os yn bosibl. Fodd bynnag, ni ddylai'r pris fod yn rhy uchel; dylai gyd-fynd â'ch cyllideb.

Cam 8: Cefnogaeth dogfennau

Ydych chi'n meddwl y gallai dogfennaeth safonau ansawdd effeithio ar eich perthynas â chyflenwr? Mae'n rheol sylfaenol y dylai unrhyw gyflenwr gadw cofnodion priodol ac ar wahân i hynny mae'n amddiffyn chi a'ch busnes. Mae gwirio a oes gan gyflenwr drwydded ddilys yn eich helpu i wybod eich bod yn delio â ffatri sy'n gweithredu'n gyfreithiol.

At hynny, mae'n helpu i greu darlun manwl o sut mae'r cyflenwr yn gweithredu. Mae'n syniad da gofyn am gyflenwyr posibl adroddiadau profion labordy, fel HPLC, NMR, COA (Tystysgrif Dadansoddi), ac ardystiadau fel GMP (Arferion Gweithgynhyrchu Da). Mae'r ddogfennaeth hon yn eich helpu i wybod bod y steroidau a gynhyrchir yn cael eu cynhyrchu a'u rheoli i'r safonau ansawdd.

Weithiau, efallai na fydd gennych amser i deithio i'r ffatri i wirio gallu cynhyrchu cyflenwr penodol. Os felly, gallech ofyn iddynt anfon copïau o'ch tystysgrifau atoch chi. Mae cael tystiolaeth glir bod y cyflenwr yn cydymffurfio â'r gyfraith yn nodwedd hanfodol o gyflenwr rhagorol.

Cam 9: Dull cyflwyno a phecyn

Sut mae'ch eitem yn cael ei phecynnu, a'r dull dosbarthu sy'n penderfynu a ydych chi'n ei gael mewn un darn. Gall derbyn cynhyrchion diffygiol sydd angen eu hailosod drwy'r amser fod yn brysur ac yn cymryd llawer o amser. Mae'n dda nodi bod cyflenwadau dibynadwy ac ar amser yn gwneud llawer i hyrwyddo llwyddiant eich busnes.

Cyn dewis cyflenwr powdr steroidau, dylech wirio eu sylw a'u prydlondeb o ran dyddiadau dosbarthu. Bydd y cyflenwr cywir yn cymryd llai na 24 awr i anfon eich pecyn a sicrhau ei fod yn cyrraedd eich cyrchfan o fewn yr amser byrraf posibl.

Bydd cael cyflenwr powdr steroidau dibynadwy yn caniatáu ichi reoli'ch stoc a hefyd yn gosod disgwyliadau i'ch cwsmeriaid o ran amseroedd dosbarthu ac aros.

Efallai na fydd eich cyflenwr steroid delfrydol yn ennill gwobr wrth gynnig y cynllun pacio harddaf, ond dylai fod yn ddigon cryf i ddiogelu'r eitemau rhag unrhyw fath o ddifrod.

Mae rhai cyflenwyr yn defnyddio llongau am ddim tra bod eraill yn codi tâl yn ôl maint, pellter teithio a'r pwysau. Cael yr holl wybodaeth angenrheidiol am faint y gallai gostio i chi osgoi unrhyw gostau cudd.


Sut i Ddewis Cyflenwyr Powdrau Steroidau mewn Camau 11

 

Cam 10: Rhif olrhain

Rhif olrhain yw'r cod a ddarperir ar ôl i chi wneud gorchymyn sy'n eich galluogi i ddilyn eich pecyn ar-lein o'r adeg y cafodd ei anfon i'r eiliad y mae'n cyrraedd eich cyfeiriad llongau. Hefyd, gallwch weld gwybodaeth am gludwyr yn ogystal â'r eitemau sydd wedi'u lleoli ar hyn o bryd.

Mae cyflenwr sy'n rhoi gwybodaeth olrhain i chi yn rhoi mwy o hyder i chi y bydd y pecyn yn eich cyrraedd. Mae eraill yn mynd mor bell ag anfon lluniau pecyn atoch cyn eu danfon. Mae hefyd yn eich diogelu rhag colled rhag ofn na fyddwch yn ei dderbyn oherwydd colled neu ddifrod. Mae trafod gyda chyflenwr yn cyfrannu at gael profiad prynu gwell yn gyffredinol.

Cam 11: Dull talu

Mae'n hanfodol eich bod yn ystyried y dulliau talu y mae eich darpar gyflenwr yn eu cynnig. Dylai'r dull talu a ddarperir fod yn ddibynadwy ac ar gael yn eich lleoliad.

Heddiw, mae bitcoin ac arian cyfred digidol yn dod yn fwy poblogaidd. Maent yn dod â llawer o fanteision gan eu bod yn caniatáu i chi dalu yn ddienw. Gan nad ydynt yn cofnodi trafodion yn awtomatig, rydych chi'n cael mwynhau mwy o breifatrwydd.
Mae rhai dulliau talu fel arian parod yn peri mwy o risg nag eraill tra bod eraill yn cymryd mwy o amser i gael eu diweddaru. Gallai hynny effeithio ar eich busnes rhag ofn y bydd angen i chi ddarparu cynhyrchion i'w gwneud ar yr un diwrnod. Cyfrifoldeb y cyflenwr yw rhoi opsiynau talu sydd â llai o risg o dalu a thwyll data.

Yn ogystal, mae eraill fel cardiau credyd yn aml yn codi ffioedd gwasanaeth. Gallech ddewis dulliau talu sydd â llai o gostau trafod. Am resymau o'r fath, dylech ddewis cyflenwr sy'n cynnig y dull talu sy'n gweddu orau i chi.

Sicrhewch eich bod yn setlo ar gyfer cyflenwr sy'n cynnig gwahanol opsiynau talu fel Western Union, MoneyGram, Bitcoin, trosglwyddo Banc, ac ati er mwyn eich galluogi i ddewis beth sy'n gweithio i chi orau.

Cam 12: Gwiriwch fanylion eraill y cwmni

Mae gan hafan y cyflenwr lawer o wybodaeth werthfawr y gallech ei defnyddio i wneud y penderfyniad terfynol. Nid oes gan gwmni legit ddim i'w guddio, ac mae'n debyg y bydd yn rhoi llawer o wybodaeth i chi ar y Amdanom ni tudalen. Gwiriwch am nifer y staff a gyflogir, maint y ffatri a faint o fuddsoddiad a wnaed.

Mae cyflenwr ffug bob amser yn golygu gwybodaeth. Dyna faner goch a ddylai wneud i chi oedi cyn penderfynu taro'r botwm prynu.

 

Casgliad gweddill

Er y gall y broses ddethol cyflenwyr powdr steroidau ymddangos yn hir, gallai dilyn y camau symlach arbed amser i chi. Gallai cymryd llwybrau byr neu doriadau gostus gostio llawer i chi o ran cwrdd â safonau rheoleiddio, adeiladu enw da am steroidau o safon a chynyddu galw cwsmeriaid.

Gallai esgeuluso un cam gwerthuso eich arwain at setlo ar gyfer cyflenwr sy'n perfformio'n isel. O'r herwydd, mae'n debygol y bydd cydlynu gwael, cynhyrchion o ansawdd isel, gwaith papur gwael, amharu ar y cyflenwad, diffygion, ac ati. Nid yn unig y bydd yn sicrhau goroesiad busnes ond mae hefyd yn rhoi mwy o hyder i'r defnyddwyr terfynol yn y steroidau rydych chi'n eu gwerthu.

Bydd dewis y cyflenwr cywir yn rhoi profiad prynu di-straen i chi a'ch helpu i gael y steroidau gorau posibl hefyd.

 

cyfeiriadau

  1. Dewis Cyflenwyr, Cyfres Rhagoriaeth Prynu, Cyhoeddiadau PT, 1998, tudalen 1-154
  2. E-HR: - Defnyddio Mewnrwydi i Wella Effeithiolrwydd Eich Pobl, tudalen 185
  3. Materion Cyflenwyr, Dr. Aditva Verma
0 hoff bethau
Views 21887

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Sylwadau ar gau.