Popeth y dylech Chi ei Wybod Am Tadalafil

 

1. Beth yw powdr Tadalafil?

Powdr Tadalafil Mae (171596-29-5) yn feddyginiaeth bresgripsiwn sydd ar gael mewn gwahanol ffurfiau llafar fel tabled a phowdr. Mae'r cyffur hwn ar gael ar y farchnad o dan wahanol enwau brand fel Adcirca a Cialis. Hefyd, mae tadalafil yn bodoli yn ei ffurf generig. Fodd bynnag, ni chynghorir chi i ddefnyddio'r powdr tadalafil generig oherwydd gallai fod heb holl gryfderau'r cyffur gwreiddiol; felly, mae angen i chi fod yn ofalus iawn wrth brynu'r feddyginiaeth hon fel tadalafil. Sicrhewch eich bod yn prynu'r ffurflen tadalafil gywir i gael canlyniadau gwell. Bydd eich meddyg yn eich tywys ar sut a ble i brynu powdr Tadalafil o ansawdd.

Tadalafil (171596-29 5-) yn cael ei ddefnyddio o dan wahanol enwau brand i drin cyflyrau iechyd amrywiol. Er enghraifft, defnyddir Cialis yn bennaf wrth drin camweithrediad erectile neu analluedd mewn dynion yn ogystal â hypertroffedd prostatig anfalaen, y cyfeirir ato'n gyffredin fel prostad chwyddedig. Ar y llaw arall, defnyddir Adcirca, sydd hefyd yn frand tadalafil arall, wrth drin gorbwysedd arterial pwlmonaidd. Defnyddir Adcirca hefyd i wella gallu ymarfer corff ymysg dynion a menywod sy'n dioddef o orbwysedd arterial pwlmonaidd.

Fe'ch cynghorir bob amser i gymryd y cyffur hwn o dan arweiniad eich meddyg er mwyn osgoi profi sgîl-effeithiau difrifol. Ni waeth sut y gallwch gael gafael ar bowdr tadalafil yn hawdd, peidiwch â'i gymryd heb gael archwiliad meddygol. Dim ond oherwydd bod y cyffur wedi bod yn gweithio i'ch ffrind, nid yw'n awtomatig a fydd yn sicrhau canlyniadau o safon arnoch chi. Mae cyrff dynol yn wahanol, a dyna pam y dylai eich meddyg benderfynu ar y dos cywir i chi ar ôl archwilio'ch cyflwr iechyd. Pan gaiff ei gamddefnyddio neu ei orddosio, gall tadalafil arwain at sgîl-effeithiau difrifol a all fod yn gostus i'w wrthdroi ac weithiau'n hollol anghildroadwy.

2.Sut mae powdr Tadalafil yn gweithio?

Mae powdr Tadalafil ymhlith y meddyginiaethau sy'n perthyn i ddosbarth o gyffuriau a elwir yn atalyddion math 5 ffosffodiesterase (PDE5). Mae'r holl gyffuriau yn y dosbarth hwn yn gweithio yn yr un modd ac yn cael eu defnyddio gan feddygon i drin cyflyrau iechyd bron yn debyg. Yn nodweddiadol, mae cyffuriau'n cael eu categoreiddio mewn gwahanol grwpiau sy'n galw dosbarthiadau. Mae'r grwpiau'n cynnwys cyffuriau ag eiddo tebyg ac sy'n gweithio yn yr un modd. Mae Tadalafil yn helpu i ymlacio cyhyrau'r bledren a'r prostad, sy'n gwella'ch symptomau hyperplasia prostatig anfalaen (BPH) sy'n cynnwys; poenau wrth droethi, troethi trafferthion ac angen troethi ar frys neu'n rheolaidd.

Mae'r cyffur hwn hefyd yn cynyddu llif gwaed eich corff i'r pidyn, sydd yn ei dro yn helpu i gael a chadw codiad. Defnyddir Tadalafil yn bennaf ar gyfer trin camweithrediad erectile mewn dynion, ond dim ond ar ôl i chi gyffroi yn rhywiol y mae'n eich helpu chi. Mae cosb yn cael ei godi pan fydd y pidyn yn cael ei lenwi â gwaed. Mae'r codiad yn digwydd ar ôl i'r pibellau gwaed sy'n gyfrifol am gyflenwi gwaed ymledu a gwella'r cyflenwad gwaed tra bod y rhai sydd â'r dasg o dynnu gwaed o'r contract pidyn. Pan fydd y gwaed yn cronni yn eich pidyn, mae'n achosi codiad. Mae astudiaethau wedi dangos bod tadalafil yn gwella'r gallu i gyrraedd codiadau caled a chynaliadwy ar gyfer mwyafrif o ddynion sydd â chamweithrediad erectile.

Ar gyfer y PAH, mae'r cyffur hwn yn ymlacio'ch pibellau gwaed yn eich ysgyfaint i gynyddu llif y gwaed, sydd yn ei dro yn gwella'ch gallu cyffredinol i wneud ymarfer corff. Wrth gymryd y cyffur hwn, felly, bydd gennych ddigon o gryfder i weithio allan am oriau hir a chyflawni'ch nodau o fewn yr amser byrraf posibl.

3.Sut i gymryd powdr Tadalafil?

Cyngor meddygon y dylech chi gymryd powdr tadalafil o leiaf 30 munud cyn i chi gymryd rhan yn y gweithgaredd rhywiol. Bydd y cyffur yn ddefnyddiol pan fyddwch chi'n ei gymryd gyda neu heb fwyd. Dim ond pan fyddwch chi eisiau cael rhyw y dylech chi gymryd tadalafil. Fodd bynnag, i ddynion a fyddai wrth eu bodd yn cael rhyw ddigymell fwy na theirgwaith neu fwy mewn wythnos, yna gallant fynd am y dos dyddiol, a ddaw mewn dau ddos, 2.5mg a 5mg. Y dos a argymhellir y dydd yw 10mg, ond pan nad yw'n ddigonol i chi, yna gall eich meddyginiaeth gynyddu'r dos i 20mg. Fodd bynnag, ymgynghorwch â'ch meddyg cyn i chi newid y dos er mwyn osgoi sgîl-effeithiau powdr tadalafil datblygedig.

Dim ond unwaith bob 24 awr y dylid cymryd Tadalafil. Pan na chewch y codiadau rydych chi'n eu disgwyl, peidiwch ag ychwanegu dos arall o fewn yr un diwrnod. Mae'n gyffredin iawn i ddefnyddwyr tadalafil am y tro cyntaf brofi oedi wrth gael y canlyniadau a ddymunir. Mae cyrff dynol yn wahanol, fel y soniwyd yn gynharach yn yr erthygl hon. Efallai y bydd rhai pobl yn profi canlyniadau powdr tadalafil o fewn y 30 munud tra bydd eraill yn profi oedi. Fodd bynnag, mae meddygon yn argymell eich bod yn cymryd dos y cyffur am oddeutu wyth diwrnod cyn i chi benderfynu mynd am dos uwch neu opsiwn triniaeth wahanol.

Ni ddylech fyth gymryd powdr tadalafil gydag unrhyw gyffuriau neu hufenau camweithrediad erectile eraill. Felly, rhowch wybod i'ch meddyg os ydych chi'n cymryd unrhyw feddyginiaeth ED arall cyn i chi ddechrau eich dos tadalafil. Er bod amryw o ddewisiadau amgen tadalafil ar y farchnad, megis sildenafil, Viagra, Spedra, a Cialis, ni ddylech fentro cymryd tadalafil yn yr un ohonynt; gall arwain at sgîl-effeithiau difrifol. Cymerwch un yn unig ar y tro ond o dan gyngor eich meddyg. Ar ben hynny, os ydych chi'n cymryd unrhyw gyffur nitrad i drin problemau'r galon neu boenau yn y frest fel dinitrad isosorbid, nitroglycerin, isosorbide mononitrate, a chyffuriau hamdden fel popwyr, fe'ch cynghorir hefyd i gadw draw oddi wrth cymryd powdr tadalafil. Gall cyfuno tadalafil ag unrhyw gyffur nitrad arwain at ostyngiad difrifol mewn pwysedd gwaed.

I fod ar yr ochr ddiogel, rhowch wybod i'ch meddyg am yr holl feddyginiaethau rydych chi'n eu cymryd neu os ydych chi o dan unrhyw driniaeth cyn i chi ddechrau cymryd tadalafil. Rhag ofn y byddwch chi'n profi codiadau poenus, neu os bydd y codiadau'n cymryd mwy nag oriau 4, rhowch wybod i'ch meddyg ar unwaith. Gall codiadau hir niweidio cyhyrau eich pidyn. Hefyd, os oes gennych alergedd i tadalafil, peidiwch â mentro ei gymryd a gadewch i'ch meddyg wybod i gael dewis arall mwy diogel i chi. Mae Tadalafil yn gyffur grymus iawn ar gyfer camweithrediad erectile, ond dylid ei gymryd gyda llawer o ofal i osgoi effeithiau datblygedig. Cadwch at y dosau rhagnodedig i gael canlyniadau gwell.

 

Popeth y dylech Chi ei Wybod Am Tadalafil

 

4.Defnyddiau powdr Tadalafil

Yn nodweddiadol, defnyddir powdr tadalafil wrth drin problemau swyddogaeth rywiol gwrywaidd fel analluedd a chamweithrediad erectile. Ar wahân i wella ysgogiad rhywiol, mae tadalafil hefyd yn gwella llif y gwaed i'r pidyn i helpu'r dyn i gael a chynnal codiadau caled am gyfnod hirach. Mae'r cyffur hwn yn adnabyddus am gynorthwyo'r dynion i gael profiad rhyw hir. Mae defnyddwyr Tadalafil yn mwynhau codiadau caled a hirach. Fodd bynnag, dim ond unwaith y dydd a 30 munud cyn rhyw y dylid cymryd y cyffur.

Ar y llaw arall, defnyddir powdr tadalafil hefyd wrth drin symptomau hyperplasia prostatig anfalaen (BPH). Mae'r cyffur yn lleddfu symptomau BPH fel nant wan, anhawster cychwyn llif wrin, a troethi'n aml, yn enwedig yng nghanol y nos. Yma mae tadalafil yn eich helpu chi trwy ymlacio'r bledren esmwyth a chyhyrau'r prostad. Fodd bynnag, peidiwch â phrynu a dechrau defnyddio powdr tadalafil hyd yn oed os ydych chi'n profi'r symptomau BPH cyn i chi gael archwiliad meddygol. Cofiwch y dylai'r cyffur gael ei ragnodi gan weithiwr proffesiynol meddygol trwy'r amser.

Mae'r meddyg hefyd yn rhagnodi powdr tadalafil i unigolion sydd â gorbwysedd arterial pwlmonaidd (PAH). Mae hwn yn gyflwr lle mae pwysedd gwaed uchel yn eich llongau sy'n cludo gwaed i'r ysgyfaint, ac mae hynny'n arwain at bendro, prinder anadlu, a blinder. Mae llawer o bobl sy'n dioddef o'r cyflwr hwn yn ei chael hi'n anodd gwneud ymarferion rheolaidd. Fodd bynnag, y newyddion da yw bod powdr tadalafil yn chwarae rhan hanfodol wrth helpu'r cleifion PAH i wneud eu gwaith yn gyffyrddus trwy leihau effeithiau'r cyflwr ar y corff.

Fodd bynnag, ni fydd tadalafil yn eich amddiffyn rhag afiechydon a drosglwyddir yn rhywiol, sy'n cynnwys hepatitis B, HIV, syffilis, a gonorrhoea, ymhlith eraill. Ar y cyfan, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael rhyw ddiogel wedi'i warchod bob tro. Rhag ofn nad ydych yn siŵr sut i amddiffyn eich hun yn ystod rhyw, gallwch ddefnyddio condom latecs. Am ragor o wybodaeth, ymgynghorwch â'ch fferyllydd neu feddyg.

5.Dos powdr tadalafil

Gallai dos Tadalafil amrywio o un defnyddiwr i'r llall, yn dibynnu ar y rheswm dros ei ddefnyddio. Bydd eich cyflwr iechyd a sut mae'ch corff yn ymateb i'r cyffur hefyd yn dylanwadu ar eich dos. Fodd bynnag, fe'ch cynghorir bob amser eich bod yn dechrau gyda'r dos isel a argymhellir, y gall eich meddyg ei gynyddu yn ddiweddarach ar ôl gwerthuso cynnydd y feddyginiaeth. Peidiwch byth ag addasu'r dos heb roi gwybod i'ch meddyginiaeth oherwydd gallai arwain at sgîl-effeithiau difrifol neu fethu â sicrhau'r canlyniadau disgwyliedig. Dosages powdr Tadalafil fel a ganlyn;

Dosage Camweithrediad Erectile Oedolion

Gwneir y dos powdr tadalafil hwn ar gyfer y gwryw ag anawsterau wrth gael a chynnal codiadau caled. Y dos cychwynnol a argymhellir yw 10mg y dylid ei gymryd ar lafar unwaith y dydd neu 30 munud cyn mynd i mewn i'r gweithgaredd rhywiol. Os na fyddwch chi'n profi'r canlyniadau, dylech barhau i gymryd eich dos arferol am hyd at wyth diwrnod, yna ymwelwch â'ch meddyg i addasu'r dos. Mae rhai pobl yn profi oedi wrth gael y canlyniadau, yn enwedig y defnyddwyr tadalafil am y tro cyntaf. Fodd bynnag, gellir cynyddu'r dos i 20mg y dydd. Mae cynnal dosage powdr tadalafil yn amrywio o 5 i 20mgs y dylid ei gymryd unwaith y dydd yn ôl yr angen neu cyn gweithgaredd rhywiol. Mae tadalafil ar gyfer dos ED yn dibynnu ar oddefgarwch ac effeithiolrwydd unigol. Gellir gostwng y dos ymhellach i ddefnyddwyr sy'n profi sgîl-effeithiau datblygedig hyd yn oed ar ôl cymryd y dos isaf o 10mgs y dydd.

Ar gyfer defnyddio powdr tadalafil bob dydd, y dos llafar cychwynnol unwaith y dydd yw 2.5mg a dylid ei gymryd yr un amser bob dydd, heb ystyried amseriad gweithgaredd rhywiol. Gwneir y dos hwn ar gyfer defnyddwyr a hoffai gael rhyw dair gwaith neu fwy yr wythnos. Yma, mae'r dos cynnal a chadw yn amrywio o 2.5 i 5mgs y dydd a dylid ei gymryd ar lafar unwaith bob awr 24.

Dos powdr tadalafil ar gyfer Hyperplasia Prostatig Anfalaen (BPH) a chamweithrediad erectile (ED)

Gallwch hefyd gymryd tadalafil i drin dau gyflwr ar unwaith, a allai fod yn newyddion da i'r defnyddwyr. Ar gyfer trin ED a BPH yn llwyddiannus, y dos a argymhellir yw dos dyddiol 5mg, y dylid ei gymryd ar lafar tua'r un pryd. Yma, nid oes rhaid i chi ystyried eich amseriadau rhywiol ond dim ond cadw at y cyfarwyddiadau dos i gyflawni'r canlyniadau a ddymunir. Cymerwch eich dos nes bod eich meddyg yn eich cynghori i stopio ar ôl monitro cynnydd eich meddyginiaeth.

Dogn Gorbwysedd Pwlmonaidd powdr Tadalafil

Er mwyn trin Gorbwysedd Ysgyfeiniol yn llwyddiannus, bydd yn rhaid i chi gymryd powdr tadalafil 40mgs unwaith y dydd. Nid ydych i fod i rannu'r dos 40mgs mewn diwrnod neu hyd yn oed i gynyddu neu leihau'r dos.

Dos tadalafil oedolion ar gyfer Hyperplasia Prostatig Anfalaen

Ar gyfer triniaeth BPH, dylech gymryd dos tadalafil llafar 5mgs unwaith y dydd a sicrhau eich bod yn ei gymryd bron yr un amser bob dydd am oddeutu wythnosau 26. Gall eich meddyg hefyd gynyddu neu leihau'r dos dyddiol yn dibynnu ar sut mae'ch corff yn ymateb i'r dosau am yr wythnosau cyntaf. Mewn achos o unrhyw sgîl-effeithiau datblygedig, cysylltwch â'ch meddyg mewn pryd cyn i'r sefyllfa waethygu.

6.Hanner oes powdr Tadalafil

Powdr Tadalafil hanner oes yn aros yn actif yn eich corff am oddeutu 36 oriau ar ôl cymryd eich dos. Mae hynny'n gwneud tadalafil yn ddewis rhagorol i lawer o ddefnyddwyr sy'n ceisio gwella eu profiad rhywiol. Bydd cymryd dos powdr tadalafil dyddiol yn eich helpu i gyrraedd codiadau cadarnach a hirach ar ôl cymryd y dos am oddeutu tri i bum diwrnod o'r defnydd cyntaf. I ddynion nad ydynt yn ymateb yn dda i ddognau uchel ar alw, bydd cymryd dos dyddiol tadalafil yn ddefnyddiol iawn. Mae dosages dyddiol yn ddelfrydol wrth ddarparu gwelliant sylweddol bron yn eich ysfa rywiol.

Fe'ch cynghorir bob amser eich bod yn cymryd dos powdr tadalafil unwaith y dydd ac os na chewch y canlyniadau peidiwch â chymryd dos arall o fewn y 24 awr. Efallai y bydd canlyniadau powdr Tadalafil yn oedi i rai defnyddwyr, ond nid yw hynny'n golygu y dylech chi gymryd dos ychwanegol o fewn yr un diwrnod. Efallai y bydd defnyddwyr powdr tadalafil am y tro cyntaf yn profi rhywfaint o oedi, ond gydag amser maent yn cyrraedd y codiadau a ddymunir. 

 

Popeth y dylech Chi ei Wybod Am Tadalafil

 

7.Sgîl-effeithiau powdr Tadalafil

Yn gymaint â bod powdr tadalafil yn gyffur grymus sydd wedi bod yn helpu unigolion i drin gwahanol gyflyrau iechyd, os caiff eich camddefnyddio neu ei orddosio eich datgelu i rai sgîl-effeithiau. Mwyafrif y Sgîl-effeithiau powdr tadalafil oherwydd camddefnydd a sut mae'ch corff yn ymateb i'r cyffur. Fel arfer, efallai y bydd rhai pobl yn methu â mwynhau buddion y cyffur hyd yn oed ar ôl cymryd y dos cywir. Efallai y bydd rhai defnyddwyr hefyd yn profi llai o sgîl-effeithiau nag eraill. Efallai y bydd rhai sgîl-effeithiau tadalafil cyffredin yn diflannu gydag amser, ac maent fel a ganlyn;

Mae cur pen yn gyffredin iawn wrth gymryd eich powdr tadalafil. Efallai y byddwch hefyd yn profi llosgiadau calon, diffyg traul, cyfog, fflysio, dolur rhydd a pheswch. Mae'r poenau yn eich cefn, stumog, coesau neu freichiau hefyd yn gyffredin iawn i lawer o ddefnyddwyr tadalafil. Fel y soniwyd, dylai'r effeithiau hyn ddiflannu ar ôl ychydig, ond rhag ofn iddynt aros yn hirach na'r disgwyl, hysbyswch eich meddyg i'ch helpu i gael datrysiad. Y newyddion da yw y gellir rheoli bron pob un o'r sgîl-effeithiau tadalafil hyn.

Mae yna hefyd rai sgîl-effeithiau difrifol y dylech chi geisio sylw meddygol ar unwaith i chi ddechrau eu profi, ac maen nhw'n cynnwys;

  • Colli golwg neu weledigaeth aneglur wrth gymryd tadalafil. Efallai y bydd rhai defnyddwyr yn dechrau profi anawsterau yn eu gweledigaeth unwaith y byddant yn dechrau cymryd y cyffur hwn, ac unwaith y bydd yn digwydd, ffoniwch eich meddyg o fewn yr amser byrraf posibl.
  • Dylai unrhyw newidiadau mewn golwg lliw hefyd gael eu hadrodd ar unwaith i'r cyfleuster meddygol agosaf neu i'ch meddygon. Efallai y bydd rhai defnyddwyr yn datblygu anawsterau wrth adnabod rhai lliwiau, fel dweud y gwahaniaeth rhwng gwyrdd a glas.
  • Mae problemau clywed, canu mewn clustiau, colli a lleihau clyw hefyd yn sgil-effaith ddifrifol arall y gallai rhywun ei brofi.
  • Codiadau hirfaith sy'n para am dros 4 awr.
  • Poenau yn y frest a phendro, plicio croen neu bothellu, brech, chwyddo tafod, llygaid, gwefusau, ac wyneb.
  • Dylid hefyd mynd i'r afael ag anawsterau wrth lyncu neu anadlu ar unwaith.

Gall methu â rhoi gwybod i'ch meddyg am y sgîl-effeithiau uwch-ddatblygedig arwain at gyflyrau anadferadwy ac weithiau gall arwain at farwolaeth. Peidiwch ag oedi cyn cysylltu â gweithwyr meddygol proffesiynol os ydych chi'n profi unrhyw un o'r effeithiau. Yn yr un modd, peidiwch â pharhau â dos heb roi gwybod i'ch meddygon oherwydd gallai arwain at fwy o gymhlethdodau neu waethygu'ch cyflwr. Gellir rheoli holl sgîl-effeithiau tadalafil, a bydd eich meddyg yn eich cynghori yn unol â hynny ar ôl archwilio'ch sefyllfa.

8.Powdwr Tadalafil ar werth

Powdr Tadalafil ar Werth ar gael ar y farchnad naill ai yn y siopau ar-lein neu mewn fferyllfeydd corfforol. Fodd bynnag, efallai y byddwch yn dod o hyd iddo o dan wahanol enwau brand fel Cialis neu Adcirca, yn dibynnu ar eich lleoliad. Mae hwn yn gyffur presgripsiwn cyfreithiol mewn sawl awdurdodaeth, ac ni ddylai fod gennych unrhyw ofnau wrth feddu ar, prynu neu fewnforio'r cyffur. Yn Unol Daleithiau America, cymeradwywyd Tadalafil gyntaf yn 2003 ar gyfer triniaeth camweithrediad erectile, a dros y blynyddoedd mae wedi profi i fod yn effeithiol. Mae'r powdr tadalafil ar gael mewn gwahanol gramau yn dibynnu ar y swm sydd ei angen arnoch i drin eich cyflwr.

Rydych chi'n rhydd i prynu powdr tadalafil mewn swmp neu ddim ond digon ar gyfer eich defnydd un diwrnod neu ychydig ddyddiau yn dibynnu ar argymhelliad eich meddyg. Mae yna lawer o gyflenwyr powdr tadalafil ar y farchnad heddiw, ond gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ei gael gan wneuthurwr a gwerthwr ag enw da. Nid oes gan bob gwerthwr rydych chi'n dod ar ei draws ar y farchnad gyffuriau o safon. Cofiwch, am ganlyniadau gwell a chyflym; dylech ddefnyddio powdr tadalafil o ansawdd trwy'r amser. Mae yna hefyd ffurf generig o bowdr tadalafil, a allai fod heb rai rhinweddau ac efallai na fydd yn ddigon galluog i drin eich cyflwr.

Rhag ofn nad ydych yn siŵr ble neu sut i gael powdr tadalafil o safon, yna peidiwch â bod ofn siarad â'ch meddyg. Gweithwyr proffesiynol meddygol yw'r bobl orau i ddangos i chi ble i gael y cyffuriau maen nhw'n eu rhagnodi i chi. Fodd bynnag, mae bob amser yn dda gwneud eich ymchwil i adnabod y gwneuthurwyr a'r cyflenwyr powdr tadalafil gorau o'ch cwmpas. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n prynu powdr tadalafil wedi'i becynnu'n dda a fydd yn ei gwneud hi'n hawdd i chi ei storio wrth i chi barhau â'ch dos.

9.Ble i brynu powdr Tadalafil?

Mae'r byd yn newid, ac yn wahanol i rai dyddiau yn ôl, gallwch chi prynwch powdwr tadalafil ar-lein ar ein gwefan a chael eich cynnyrch o fewn yr amser byrraf posibl. Gallwch gyrchu ein gwefan trwy eich ffôn clyfar, llechen, neu liniadur a gwneud eich archeb yng nghysur eich cartref neu'ch swyddfa. Fel arall, gallwch gael powdr tadalafil o'ch fferyllfa leol o hyd. Fodd bynnag, rydym bob amser yn cynghori ein cwsmeriaid i fod yn ofalus iawn wrth chwilio am y cyflenwr powdr tadalafil gorau naill ai ar-lein neu'n gorfforol. Efallai y bydd rhai o'r gwerthwyr cyffuriau yn stocio cynhyrchion o ansawdd isel a fydd yn methu â sicrhau'r canlyniadau a ddymunir neu'n arwain at eich datgelu i sgîl-effeithiau difrifol.

Gwnewch eich ymchwil am y cwmni rydych chi ar fin prynu powdr tadalafil ohono er mwyn deall sut mae'n gweithio. Y ffordd orau yw edrych ar raddfeydd y cwmni ac adolygiadau cwsmeriaid. Bydd gan gwmni parchus adborth cadarnhaol a graddfeydd rhagorol. Darllenwch wahanol brofiad y cwsmer a gwnewch benderfyniad gwybodus. Bydd cwsmer hapus bob amser yn argymell cwsmeriaid eraill i'r cyflenwr, ac ni fydd y rhai siomedig yn ofni mynegi eu siomedigaethau. Peidiwch â bod ar frys wrth brynu powdr tadalafil, cymerwch eich amser, ac astudiwch y cyflenwyr yn ogystal â'r gwneuthurwyr sydd ar gael ar y farchnad. Gall eich meddyg hefyd eich helpu chi i adnabod y gwerthwr tadalafil gorau o'i gwmpas.

Ni yw'r blaenllaw cyflenwr powdwr tadalafil yn y rhanbarth, ac rydym wedi bod ar y blaen ers blynyddoedd bellach. Rydym yn cynnig cynhyrchion meddygol o safon i'n holl gleientiaid yn ogystal â danfon nwyddau'n amserol ledled y byd. Mae ein gwefan hawdd ei defnyddio yn caniatáu ichi wneud eich archeb o fewn eiliadau ac o unrhyw le. Gallwch chi symud yn hawdd o un cynnyrch i'r llall ar ein gwefan. Mae ein cynhyrchion meddygol, fel powdr tadalafil wedi'u pacio yn dda i osgoi unrhyw halogiad wrth gael ei gludo a hefyd ei gwneud hi'n hawdd i chi storio'r cyffur. Fodd bynnag, rydym bob amser yn cynghori ein holl gwsmeriaid ffyddlon, i beidio â dechrau cymryd ein cyffuriau heb gael archwiliad meddygol a chael presgripsiwn iawn gan weithiwr proffesiynol meddygol.

Ar gyfer pob cwestiwn neu bryder ynghylch powdr tadalafil, mae croeso i chi gysylltu â ni ar unrhyw adeg. Bydd ein desg gofal cwsmer galluog yn mynd i'r afael â'ch holl faterion a hefyd yn eich helpu i wneud archeb ar ein platfform. Storiwch y powdr oddi wrth blant a chymryd y dos a argymhellir i gael canlyniadau gwell. Rhag ofn y byddwch chi'n profi unrhyw sgîl-effeithiau, rhowch wybod i'ch meddyg am fwy o gyngor ac arweiniad.

 

Popeth y dylech Chi ei Wybod Am Tadalafil

 

10.Powdr Tadalafil vs powdr Sildenafil Citrate

Mae'r ddau gyffur hyn yn perthyn i'r phosphodiesterase-5 (PDE5), ac mae hynny'n golygu eu bod bron yn gweithio yn yr un ffordd. Mae gan y powdr tadalafil a'r powdr sitrad sildenafil lawer yn gyffredin, ac fe'u defnyddir i drin analluedd a chamweithrediad erectile mewn dynion. Fodd bynnag, dim ond pan fydd y defnyddiwr yn cyffroi y gall y ddau gyffur fod yn effeithiol. Pan ddilynwch yr holl gyfarwyddiadau dos, gall powdr sitrad tadalafil a sildenafil eich helpu i gyrraedd codiadau cadarn ac estynedig.

O ran perfformiad, mae powdr tadalafil yn gweithio o fewn 16 i 45 munud ar ôl cymryd eich dos. Ar y llaw arall, mae sildenafil yn sicrhau canlyniadau o fewn 30 munud, a phan fyddwch chi'n cymryd pryd o fraster uchel, gall effeithio ar effeithiolrwydd y cyffur. Felly, dylid cymryd powdr sitrad sildenafil ar stumog wag i gael canlyniadau gwell. Mae bron pob effeithiolrwydd atalydd PDE5 yn debyg. Fodd bynnag, er gwaethaf effeithiolrwydd sildenafil yn 84% a tadalafil ar 81%, mae'n well gan lawer o ddynion gymryd powdr tadalafil oherwydd ei fod yn cael effaith hyd hirach.

Gellir cymryd powdr Tadalafil pan fo angen neu bob dydd. Yn nodweddiadol, mae'r dosau dyddiol tadalafil yn llai na'r dos pan fo angen. Er enghraifft, 10mgs yw'r dos tadalafil cychwynnol cyn gweithgaredd rhywiol. Ar ôl eu cymryd, bydd yr effeithiau'n para am oddeutu 36 awr. Gall eich meddyg hefyd gynyddu'r dos i 20mg neu ei leihau i 5mg pan fydd y sgîl-effeithiau yn annioddefol. Ar gyfer dos dyddiol, y dos powdr tadalafil a argymhellir yw 2.5mg ar gyfer ED a 50mg wrth drin BPH. Cynghorir y defnyddwyr hefyd i beidio â chynyddu'r dos tadalafil heb gyngor meddyg i leihau sgîl-effeithiau.

Dylid cymryd powdr sitrad sildenafil unwaith y dydd ac awr cyn i chi gymryd rhan mewn gweithgaredd rhywiol. Dylai'r cyffur gael ei gymryd yn ôl yr angen, a'r dos a argymhellir yw 50mgs, y gallwch hefyd ei gymryd 30 munud neu bedair awr cyn rhyw. Mewn rhai achosion, gellir cynyddu'r dos powdr sitrad sildenafil i 100mgs os yw'r dos 50mg yn methu â sicrhau'r canlyniadau a ddymunir. Gall eich meddyg hefyd ostwng y dos i 25mgs os ydych chi'n profi sgîl-effeithiau annioddefol. Yn union fel tadalafil, dylid cymryd powdr sitrad sildenafil unwaith y dydd hyd yn oed os na chewch y canlyniadau o fewn 4 awr.

Gall y ddau gyffur, wrth orddosio neu gamddefnyddio, arwain at sgîl-effeithiau bron yn debyg fel fflysio, cur pen, a diffyg traul. Fodd bynnag, mae canfyddiad lliw yn fwy cysylltiedig â phowdr sitrad sildenafil. Y newyddion da yw y gellir rheoli holl sgîl-effeithiau'r ddau gyffur os ydych chi'n ceisio sylw meddygol ar unwaith. Mae croeso i chi ymgynghori â'ch meddyg neu fferyllydd i gael mwy o wybodaeth am y Tadalafil powdr a phowdr sitrad sildenafil.

 

Cyfeiriadau:

Kukreja, RC, Salloum, FN, Das, A., Koka, S., Ockaili, RA, & Xi, L. (2011). Defnyddiau newydd sy'n dod i'r amlwg o atalyddion ffosffodiesterase-5 mewn afiechydon cardiofasgwlaidd. Cardioleg Arbrofol a Chlinigol16(4), e30.

Mostafa, ME, Senbel, AC, & Mostafa, T. (2013). Effaith tadalafil dos isel cronig ar feinweoedd ceudodol penile mewn llygod mawr diabetig. Wroleg81(6), 1253 1260-.

Kaya, B., Çerkez, C., Işılgan, SE, Göktürk, H., Yığman, Z., Serel, S.,… & Ergün, H. (2015). Cymhariaeth o effeithiau triniaethau sildenafil systemig, tadalafil, a vardenafil ar oroesiad fflap croen mewn llygod mawr. Dyddiadur llawfeddygaeth blastig a llawfeddygaeth law49(6), 358 362-.

Porst, H., Roehrborn, CG, Secrest, RJ, Esler, A., & Viktrup, L. (2013). Effeithiau tadalafil ar symptomau llwybr wrinol is eilaidd i hyperplasia prostatig anfalaen ac ar gamweithrediad erectile mewn dynion sy'n rhywiol weithredol gyda'r ddau gyflwr: Dadansoddiadau o ddata cyfun o bedair astudiaeth glinigol tadalafil a reolir gan placebo. Y cyfnodolyn o feddyginiaeth rywiol10(8), 2044 2052-.

8 hoff bethau
Views 26526

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Sylwadau ar gau.