Popeth am powdr MK-2866

1. Beth yw powdr Ostarine MK-2866?
2. Beth yw powdr Ostarine MK-2866?
3. Sut mae powdr Ostarine MK-2866 yn gweithio?
4.Effects o Ostarine MK-2866 powdwr
Dogn powdr 5.Ostarine MK-2866
6.Top 5 Manteision defnyddio powdr Ostarine MK-2866
7.How i ddefnyddio powdr Ostarine MK-2866?
Effeithiau 8.Side Ostarine MK-2866 powdwr
Adolygiadau powdr 9.Ostarine MK-2866
10. Manteision i brynu powdr powdr Ostarine MK-2866 o AAS


Fideo powdwr Ostarine (MK2866 powdwr)


I. Powdwr Ostarine Raw (MK2866) Cymeriadau sylfaenol:

Enw: Powdr Ostarine (MK2866)
CAS: 1202044-20 9-
Fformiwla Molecular: C19H10D4F3N3O3
Pwysau Moleciwlaidd: 393.35
Pwynt Toddi: 70 i 74 ° C
Temp Storio: 2 8-° C
Lliw: Powdwr crisial melyn ysgafn


1. Beth yw powdr Ostarine MK-2866?gweddill

Powder Ostarine MK-2866 yn Modiwlaidd Derbynyddion Androgen Dewisol (SARM CAS 1202044-20 9-). Fe'i datblygwyd gan gwmni fferyllol a elwir yn GTX i helpu pobl i ymladd yn erbyn yr amodau wastraffu cyhyrau. Mae'n cyflawni'r canlyniad terfynol trwy rwymo'ch derbynyddion androgen yn yr un modd â phormononau neu steroidau anabolig.

Ond budd y ostarîn yw y bydd yn effeithio ar rai meinweoedd yn unig, yn wahanol i'r steroidau. Er na fydd llawer ohonom ni fel dynion yn ei chael hi, byddai'n ddwfn y tu mewn i bron pob un ohonom yn anelu at y cyhyrau cryf a siâp hynny a chwe phecyn abs. Fodd bynnag, bydd hyn yn parhau i feddwl yn ddymunol oni bai ein bod yn codi a gwneud rhywbeth yn ei gylch. Er bod ymarfer corff, maeth da gyda'r gorau o broteinau yn eithaf hanfodol, mae yna rai pethau eraill hefyd y mae'n rhaid i un gymryd i ystyriaeth.

Mae rhai hormonau a derbynyddion penodol, a allai eu helpu mewn adeilad cyhyrau priodol a hefyd yn llosgi braster os yw'n cael ei ddefnyddio'n ddeallus ac yn gywir. Yr her fwyaf heddiw gyda llawer o ddynion yw'r blaendal digroeso ond anochel o frasterau. Nid yw'n sylwi arno ac cyn hir mae'n dod yn ofid mawr.

Mae'r rhan fwyaf o adneuon braster o gwmpas y twm, y waen, y llethrau, y breichiau, yr ysgwyddau a'r frest yn ystyfnig ac mae angen triniaethau arbennig arnynt i gael gwared arnynt. Ymhlith y nifer o opsiynau sydd ar gael, byddwn yn edrych ar Ostarine. Ystyrir mai hwn yw un o'r SARM mwyaf (potensial ac effeithiol) (Modiwlaidd Derbynyddion Androgen Dewisol). Efallai ei fod nid yn unig wedi helpu i gyseli a datblygu cyhyrau o ansawdd uchel ond hefyd wedi helpu i gael gwared ar y dyddodion braster ystyfnig hynny mewn gwahanol rannau o'r corff.

Mae'n gweithio trwy dargedu'r derbynyddion androgen a geir yn yr asgwrn a'r cyhyrau heb effeithio ar organau eraill eich corff. Ar ben hynny, ni chaiff ei drawsnewid yn hormonau diangen y gallwch eu disgwyl gan steroidau. Nid yw'n cynnig unrhyw sgîl-effaith difrifol hefyd.


2. Beth yw Powder Ostarine MK-2866?gweddill

Enw: Powdwr Ostarine (MK-2866)
CAS: 1202044-20 9-
Fformiwla Molecular: C19H10D4F3N3O3
Pwysau Moleciwlaidd: 393.35
Pwynt Toddi: 70 i 74 ° C
Temp Storio: 2 8-° C
Lliw: Powdwr crisial melyn ysgafn


3.How yn gwneud Ostarine MK-2866 powdwr yn gweithio? gweddill

Mae powdr Ostarine MK-2866 wedi'i gynllunio ar gyfer y cynnydd màs o fraster cynyddol. Wrth gael yr atodiad hwn, gallwch ddisgwyl enillion màs amlwg amlwg. Yn ogystal, bydd gennych gryfder gwell a byddwch yn teimlo'n weithgar a deinamig. Bydd gennych fwy o ddygnwch. Os oes gennych boen ar y cyd, byddwch chi'n teimlo'n well. Mae gan y cynnyrch hwn alluoedd iach ar y cyd. Bydd yn helpu i golli pwysau, ailgyflwyno, a chwyddo.

Fe'i cynlluniwyd i ymuno â'r derbynnydd androgen. Mae'n dangos yr esgyrn a'r gallu dewisol cyhyrau hefyd. Bydd yr ysgogiad a'r clymu hefyd yn dwysachu'r synthesis protein a fydd yn cyfrannu at dwf y cyhyrau.

Ni fydd y gweithrediad yn wahanol i'r steroidau. Bydd yn achosi twf y cyhyrau yn debyg i'r steroidau. Ond y gwahaniaeth yw na fydd yn cynnig unrhyw sgîl-effeithiau difrifol a welwch chi yn y steroidau anabolig. Gallwch ddweud bod ostarine (powdr MK-2866) yn ddiogel ac yn cynnig canlyniad naturiol heb effeithio ar lawer o feinweoedd ac organau eraill eich corff.

Mae'n defnyddio'r effeithiau anabolig ar eich meinweoedd cyhyrau yn llawn. Mae'r gallu hwn yn ei gwneud yn ddewis da i drin y cyhyrau yn gwastraffu anhwylderau. Yn ogystal â chywiro, mae'n effeithiol iawn i adeiladu'r cyhyrau. Fe'i hystyrir yn dda ar gyfer y bodybuilders, athletwyr, ac unrhyw un sydd â diddordeb yn yr adeilad cyhyrau. Mae hefyd yn gweithio fel asiant i leihau'r dirywiad yn ystod y broses adfer o unrhyw lawdriniaethau difrifol neu unrhyw gyflwr tebyg arall. Fe'i profwyd yn wyddonol.

Mae GTx wedi gwneud llawer o ymchwil ac arbrofion ar gyfer y cynnyrch hwn cyn ei gyflwyno i'r farchnad. Mae wedi cynnal prawf pedwar mis IIb gyda chleifion 159. Mae pob un ohonynt wedi dangos gwahaniaeth sylweddol. Mae ganddynt hwb cyflawn o gyfanswm y màs cyhyrau o'i gymharu â'r atchwanegiadau eraill a'r dulliau.

Pan ddaw'r corff i greu corff, roedd y defnyddwyr yn ei chael yn ddefnyddiol iawn gan ei fod yn helpu i wella'r màs cyhyrau'n ddwys a hyd yn oed cryfder y cyhyrau. Gwerthfawrogir y cynnyrch yn fawr gan y defnyddwyr ar gyfer yr adeilad cyhyrau a mwy o ddygnwch.


4.Effects o Ostarine MK-2866 powdwrgweddill

Gellir defnyddio powdr Ostarine MK-2866 ar gyfer ennill yn ogystal â diogelu màs cyhyrau. Ar gyfer yr athletwr, mae hyn yn golygu y gellir ei ddefnyddio yn y ddau gyfnod torri a swmpio. Gall y defnyddiwr ddisgwyl enillion arwyddocaol mewn màs corfforol blin heb gadw dŵr diangen neu ofn cynecomastia sy'n aml yn gysylltiedig â steroidau anabolig. Bydd yr unigolyn yn annhebygol o ennill cymaint o bwysau ag y byddai o beic o Dianabol or Anadrol; fodd bynnag, bydd yr enillion yn lanach ac yn haws i'w cynnal ar ôl eu defnyddio. Mae'n gyffredin iawn i'r unigolyn gysylltu'r holl gynnydd pwysau gydag enillion cadarnhaol wrth ddefnyddio steroidau penodol, ond enillion cyhyrau yn unig yw'r unig rai sy'n cyfrif.

Gall powdr Ostarine MK-2866 fod yn ddefnyddiol iawn yn ystod y cyfnod torri neu ddietio. Efallai mai dyma'r amser gorau i ddefnyddio'r SARM CAS 1202044-20 9- am ei nodweddion diogelu cyhyrau. Er mwyn colli braster corff, rhaid i chi losgi mwy o galorïau nag yr ydych yn ei ddefnyddio. Mae bod mewn diffyg calorïau yn peri bod màs cyhyrau'n berygl mewn perygl, bydd rhywfaint o golled yn digwydd. Os gallwn ni ddiogelu ein màs cyhyrau yn ystod diet, nid yn unig yn edrych yn well yr ydym mewn gwirionedd yn parhau i losgi braster. Bydd colli màs cyhyrau yn rhwystro'r metaboledd sy'n gwneud colled braster yn anodd. Gwarchodwch y màs cyhyrau a'ch bod yn gwarchod y metaboledd. Bydd Ostarine hefyd yn cynnig iachâd ac atgyweirio sylweddol ar y cyd, sy'n amhrisiadwy wrth ddeiet. Gall dietau caled neu galed yn aml arwain at anghysur ar y cyd. Os gallwn ni amddiffyn ein cymalau, yn ogystal â chynyddu cryfder tendon a ligament, synthesis colagen a gwella cynnwys mwynau esgyrn, gallwn barhau i hyfforddi a hyfforddi'n galetach. Effeithiau powdr MK-2866 yn y modd hwn yn wirioneddol fuddiol mewn cyfnod bwlio neu dorri, ond fel arfer byddant yn sefyll allan yn fwy yn ystod y cyfnod torri. Mae effeithiau Ostarine yn hyn o beth mor bwysig bod data cryf wedi dangos y gallai drin anafiadau'n uniongyrchol, ac nid senario masgo fel â meds poen ond iachau gwirioneddol o gymalau, ligamentau, tendonau ac esgyrn.


5.Dogn powdr Ostarine MK-2866

Mae powdr MK-2866 yn SARM CAS a weinyddir ar lafar 1202044-20 9-. At ddibenion cadw cyhyrau wrth ddeiet, mae o leiaf 15mg y dydd yn cael ei gymryd fel arfer. Er mwyn i'r twf gael ei sbarduno, bydd y rhan fwyaf o ddefnyddwyr yn canfod bod 20-25mg y dydd yn lle da i ddechrau. Efallai y bydd rhai unigolion mwy trymach yn canfod bod angen 30mg y dydd, ond mae'r rhan fwyaf o ddata'n dangos bod dosau o'r fath yn aml yn gwneud llawer o wahaniaeth o'i gymharu â'r amrywiadau 20-25mg yn y rhan fwyaf o ddynion. Fel arfer, bydd yr holl ddefnydd yn para wythnosau 6-8 gydag wythnosau 4 o ddim defnyddio SARM unwaith y bydd cylch o Ostarine wedi'i chwblhau. Er na all atal y testosteron fod yn drwm, efallai na fydd angen PCT neu beidio. Fodd bynnag, bydd rhywfaint o wrthsefyll yn bodoli ac mae'n well rhoi cyfle i'r corff normaleiddio. Mae MK 2866 yn hanner oes o tua 24 awr; unwaith mae dosing dyddiol yn ddigonol. Nid oes unrhyw fantais i ddosau lluosog bob dydd.

Budd-daliadau cyffuriau IDRA-21 cyffuriau smart | AASraw


6.Top 5 Manteision defnyddio powdr Ostarine MK-2866gweddill

 • TG YN GWYBODAETH I DDATBLYGIADAU MWYNOL

Ydy'ch prif amcan yn cynyddu màs cyhyrau? Os yw'r ateb yn do, mae gennych lawer o resymau i roi cynnig ar ychwanegion powdr MK-2866 o safon. Fe'u profwyd i fod yn eithaf effeithiol wrth gynyddu'r màs cyhyrau. Mae hyn wedi digwydd nid yn unig mewn athletwyr ac adeiladwyr corff ond mae llawer o gleifion canser hefyd wedi elwa ohono. Efallai bod hyn oherwydd bod Ostarine (powdr MK-2866) yn cael ei amsugno'n gyflym ac yn effeithlon yn y corff. Mae ganddo allu symud yn gyflym i wahanol rannau'r corff.

Mae'n gweithredu'n gyflym a gallwch ddisgwyl cael canlyniadau hynod drawiadol o fewn y cyfnod byrraf. Mae un rheswm arall o ran pam y caiff atchwanegiadau powdr MK-2866 eu hystyried mor wahanol iawn i ddewisiadau eraill adeiladu cyhyrau sy'n seiliedig ar steroid eraill. Mae'n eithaf diogel ac nid yw'n dod â'r sgîl-effeithiau negyddol sy'n broblem fawr gyda llawer o atebion eraill sy'n seiliedig ar steroidau o'r fath.

 • GELLI HELPU MEWN GWELLA STRENGTH

Os ydych chi'n athletwr neu gorffbwriel, byddai'ch llwyddiant yn dibynnu i raddau helaeth ar ansawdd y cyhyrau a chryfder yr un peth. Canfuwyd bod y cynnyrch hwn yn ddelfrydol ar gyfer athletwyr ac adeiladwyr corff a hefyd i'r rhai sy'n hoffi edrych yn dda.

Felly, hyd yn oed os ydych chi'n ffitrwydd bwffe, mae gennych lawer o resymau i roi cynnig ar y cynnyrch hwn. Ar wahân i helpu i adeiladu masau cyhyrau, bydd hefyd yn helpu'r cyhyrau i ddod yn gryf. Felly, byddwch mewn sefyllfa llawer gwell i berfformio'n dda yn eich maes chwaraeon perthnasol. Ar gyfer an-athletwyr, gallai fod o gymorth i gael cyhyrau nad yn unig yn edrych yn dda ond hefyd bod ganddynt y cryfder angenrheidiol i wneud swyddi anodd.

 • GELLI HELPI MEWN PROSES IECHYD

Fel athletwr, bodybuilder neu hyd yn oed fel bwffe ffitrwydd, mae'n rhaid i chi ddibynnu'n helaeth ar weithleoedd, a allai ar adegau fod yn anhyblyg ac yn anodd. Yn aml, gallech chi gael anafiadau pesky ar ôl i'r sesiwn hyfforddi ddod i ben. Os oes gennych gystadleuaeth yn dod i fyny, neu hyd yn oed os hoffech chi gwrdd â'ch cariad, gallai'r anafiadau hyn fod yn botheration go iawn. Mewn sefyllfaoedd o'r fath, gallech droi at Ostarine ac mae ganddi hanes profedig o ran cyflymu'r broses iacháu. Mae yna astudiaethau i brofi hyn.

Mae effaith SARM mewn anafiadau iacháu yn eithaf trawiadol yn ôl meddygon ac arbenigwyr ffitrwydd. Mae'n arbennig o ddefnyddiol o ran trin tendon ac anafiadau esgyrn.

 • GELLIR WELLI'N GWELLIANT

Ydym, byddai pawb ohonom yn hoffi cael mwy o ddygnwch. P'un ai yw ein gweithgarwch o ddydd i ddydd neu'n perfformio fel athletwr, mae dygnwch yn ffactor allweddol ar gyfer llwyddiant. Os ydych chi'n dymuno cyrraedd y nodau ffitrwydd gorau, mae'n rhaid i chi ystyried yn ddifrifol gymryd Ostarine (powdr MK-2866) yn y dosage cywir. Y dossiwn a argymhellir yw 12.5 mg am bedair wythnos. Mae wedi ei brofi, os ydych chi'n cadw at y dosiad hwn, byddwch yn sicr yn gallu cynyddu eich dygnwch. Gallai hyn, ynghyd â màs cynyddol y cyhyrau a chryfder cyhyrau gwell fod yn ddatrysiad llawn a chyflawn os ydych chi'n athletwr neu hyd yn oed bwffe ffitrwydd cyffredin.

 • GELLI HELPU I GYSYLLTU OSTEOPOROSIS

Oherwydd oedran a ffactorau eraill, mae miloedd ohonom yn dioddef o gyflwr o'r enw osteoporosis. Mae'n arwain at fod yr esgyrn yn wan ac yn brwnt. Gallai hyn arwain at doriadau ac anafiadau asgwrn cyffredin eraill. Gallai pobl o'r fath elwa os ydynt yn cael eu rhoi ar ddogn dan reolaeth o bowdr MK-2866. Mae'n hysbys cryfhau'r esgyrn yn eithaf da a gallai hefyd helpu i esgyrn dwysach. Gall y rhai sy'n dioddef o doriadau ysgafn hefyd fod yn fuddiol oherwydd gallai gyflymu'r broses iacháu'n sylweddol iawn. Mae hyn oherwydd ei nodweddion iachau arbennig a hefyd galluoedd adeiladu cyhyrau.

Sarms AC-262536 Powder Ydych chi Eisiau Gwybod | AASraw


7.How i ddefnyddio powdr Ostarine MK-2866?gweddill

 • Dosbarth Ostarine

Ar gyfer ennill cyhyrau neu fwlio, y dosiad a awgrymir yw 25 mg. Bydd yn rhaid ichi gymryd 25 mg bob dydd am bedair i chwe wythnos. Fe welwch chi'r gwahaniaeth yn yr wythnos gyntaf ei hun. Ar gyfer y canlyniad gorau, mae angen i chi fod yn fwy gofalus i ddilyn y cyfnod amser a'r dosau. Os ydych chi eisiau, gallwch hefyd gymryd dos uchel o 36mg. Gallwch hefyd ei barhau am wyth wythnos. Ond cewch eich caniatáu ar gyfer y cyfnod dos ac amser hwn os byddwch yn pwyso 210lbs. Nid oes angen PCT ar gyfer y dos arferol. Ond os ydych chi'n cymryd y dos uchel, PCT yw'r angen.

 • Beth alla'i ei ddefnyddio?

Fel pob SARM a ddefnyddir ar gyfer adeiladu cyhyrau, mae Ostarine yn hyblyg iawn yn yr hyn y gellir ei ddefnyddio. Mae wedi dangos llawer o botensial yn ystod y cyfnod torri. Yn ogystal â thorri, fe ddangoswyd iddo weithio'n wych yn ystod recomps, gan helpu i ennill màs cyhyrau bach, gyda rhai buddion colli braster ychwanegol hefyd. Mae swmp yn bosibl ar powdr MK-2866, ond argymhellir defnyddio LGD-4033 yn lle hynny os ydych chi'n ystyried swmpio.

 • Ar gyfer Ailgychwyn

Mae Ostarine (powdr MK-2866) yn gweithio'n dda wrth ailosod oherwydd y canlyniadau detholiad maetholion. Mae angen calorïau i adeiladu cyhyrau a fydd hefyd yn helpu i golli pwysau a bydd yn gwella cryfder y cyhyrau a màs. Y dos a awgrymir ar gyfer ailgychwyn yw 13 i 25 mg. Bydd yn rhaid i chi ei barhau am bedair i wyth wythnos. Yn ogystal, mae angen i chi ddilyn diet protein prin er mwyn cael y manteision mwyaf posibl.

 • Sarms gorau i'w dorri

Mae hefyd yn helpu i dorri tra'n cadw'r enillion cyhyrol. Bydd yn lleihau'r calorïau ar yr un pryd. Y dos a awgrymir yw 13 i 5 mg. Gallwch gael yr atodiad hwn am bedair i chwe wythnos.

 • Am atal anafiadau

Fe'i hystyrir yn dda i gyflymu'r adennill anafiadau, yn enwedig y tendon ac anafiadau sy'n gysylltiedig ag asgwrn. Y dos a awgrymir yw 12.5 mg.

 • Pryd i gymryd Ostarine?

Gallwch chi gymryd y dosau a awgrymir yn unig unwaith y dydd i gael y budd-daliadau.

Mae Ostarine yn gwbl rhydd o unrhyw effaith ochr. Efallai y byddwch chi'n profi prawf naturiol ysgafn i gau wrth gymryd yr Ostarine. Ond bydd yn dros dro. Ar ôl i chi roi'r gorau iddi, ni fyddwch yn cael y fath brofiad mwyach. Mae Ostarine yn dod â nifer o fudd-daliadau heb gynnig unrhyw sgîl-effaith. Os ydych chi'n chwilio am atodiad diogel ac effeithiol ar gyfer twf cyhyrau ac adeiladu corff, gallwch ystyried cymryd Ostarine. Fe'i profwyd yn wyddonol. Felly, gallwch ymddiried yn hygrededd Ostarine.


Effeithiau 8.Side Ostarine MK-2866 powdwrgweddill

y sgîl-effeithiau powdr Ostarine MK-2866 yn gyfyngedig oherwydd mae'n ymddangos ei fod yn gyffur cyfeillgar gymharol ochr. Ni fydd llawer o'r effeithiau andwyol sy'n gysylltiedig â steroidau anabolig yn bodoli gyda'r SARM hwn; fodd bynnag, bydd rhai, er yn ysgafn.

Estrogenaidd: Ni ddylai sgîl-effeithiau Ostarine gynnwys rhai o natur estrogenig fel SARM CAS 1202044-20 9- nid yw'n aromatize. Nid oes trosi testosteron i estrogen sy'n gysylltiedig â'r cyffur hwn. Ni all cadw dŵr, blodeuo, gynecomastia neu bwysedd gwaed uchel oherwydd cadw dŵr ddigwydd. Fodd bynnag, mae data'n dangos y gallai rhai cynnydd yn yr estrogen sy'n bodoli eisoes ddigwydd, ond dylent fod yn ysgafn iawn ac nid yn ddigon i warantu defnyddio gwrth-estrogen. Os yw'r cynnydd bach iawn hwn yn berthnasol, os defnyddir gwrth-estrogen, mae'n bosib y byddwch yn gwaelod eich lefelau estrogen yn hawdd, a all arwain at lawer o anghydbwysedd hormonau ac effeithiau cysylltiedig.

Androgenaidd: Ni ddylai sgîl-effeithiau androgenaidd Ostarine, er gwaethaf effeithio'n uniongyrchol ar y derbynnydd androgen, fod yn bodoli. Nid yw'r cyfansoddyn hwn yn trosi i DHT; ni all acne a cholled gwallt ddigwydd. Mae sgîl-effeithiau androgenaidd sy'n gysylltiedig â virilization mewn menywod hefyd yn amhosib. Gan nad oes unrhyw weithgaredd androgenaidd uniongyrchol yn gysylltiedig â DHT, ni ddylai materion y prostad fod yn bodoli hefyd.

Cardiofasgwlaidd: Dylai sgîl-effeithiau Ostarine fod â risg cardiofasgwlaidd lleiaf posibl. Efallai y bydd lefelau HDL a LDL yn cael eu lleihau, ond mae'r holl ddata yn dangos lleiafswm i ostyngiadau sylweddol.

Gwrthsefydlu Testoserone: Yn aml, dywedir nad yw SARM yn atal cynhyrchu testosteron naturiol, ac mae'n wir na fyddant yn cymharu â steroidau anabolig. Fodd bynnag, mae rhywfaint o ataliad yn bosibl, ond nid yw atal yn gyflawn. Efallai y bydd angen atodiad ategol testosteron wrth ddefnyddio powdr MK-2866. Mae data Therapi Cylchred (PCT) yn braidd yn amheus os yw hyn yn angenrheidiol. Ymddengys bod rhai dynion yn dioddef lefelau uwch o wrthsefyll testosteron nag eraill.

Hepatotoxicity: Er ei fod yn cael ei weinyddu ar lafar, nid yw sgîl-effeithiau Ostarine yn cynnwys gwenwynig yr afu. Nid yw powdr MK-2866 yn perthyn i'r dosbarth cyffuriau C17-alpha alkylated (C17-aa) fel nifer o steroidau anabolig llafar. Nid yw'n adlewyrchu'r metaboledd MI sy'n gysylltiedig â'r SARM S4 sy'n rhoi i'r SARM hwnnw rywfaint o weithgaredd hepatig.

Prynwch S4 (Andarine) Powdwr Ar-lein popeth rydych chi eisiau ei wybod


9.Adolygiadau powdr Ostarine MK-2866gweddill

Mae powdr MK-2866 yn feddyginiaeth effeithiol ar gyfer darparu hwb anabolig sylweddol. Mae'r adolygiadau personol o lawer o unigolion ar-lein yn gymysg â'r adolygiadau mwyaf negyddol sy'n ymddangos yn seiliedig ar gamddealltwriaeth. Mae'r SARM CAS hwn 1202044-20 9- ddim yn mynd i becyn ar 30lbs o bwys mewn ychydig wythnosau fel y bydd Anadrol steroid, ac ni fydd yn darparu lefel o caledwch sy'n debyg i gyfuniad Trenbolone a Masteron. Er mwyn gwerthfawrogi unrhyw feddyginiaeth a ddefnyddir at ddibenion anabolig, mae'n rhaid i ni ddeall yn gyntaf beth yw ei allu a beth nad yw. Gall Ostarine fod yn ddewis cadarn dros steroidau anabolig, pont da rhwng cylchoedd steroid (gan dybio nad ydych yn pryderu am adferiad hormon naturiol llawn ar yr adeg honno), neu ychwanegiad da at gyfanswm o eitemau eraill. Rhaid i chi hefyd ystyried lle rydych chi'n cael y cynnyrch. Bydd y rhan fwyaf o bryniadau yn cael eu gwneud o gwmnïau cemegol ymchwil, ac mae yna rywfaint o'r cynnyrch gwneuthurwr israddol. Fodd bynnag, gyda nifer o labordai o safon uchel ar y farchnad, anaml y bydd y rhan fwyaf o'r rhai gwael yn aros mewn busnes yn hir iawn.


10.Advantages of prynwch powdr powdr Ostarine MK-2866 o gyflenwr powdr powdr powdr AAS Ostarine MK-2866:

Ansawdd 1.High Gyda Phris Cystadleuol:
1) Purdeb:> 99%
2) Rydym yn cynhyrchu ac yn gallu darparu cynnyrch o ansawdd uchel gyda phris ffatri.

Cyflwyno 2.Fast A Diogel:
1) Gellir anfon parsel yn 24 awr ar ôl talu. Rhif olrhain sydd ar gael
2) Llwyth diogel a chyfrinachol. Dulliau cludiant amrywiol ar gyfer eich dewis.

3.We Cael Cleientiaid Drwy'r Byd:
1) Mae gwasanaeth proffesiynol a phrofiad cyfoethog yn gwneud i gwsmeriaid deimlo'n gyfforddus, mae stoc digonol a chyflenwi cyflym yn diwallu eu dymuniad.
2) Gwerthfawrogir adborth y farchnad ac adborth nwyddau, a chyfrifoldeb i gwrdd â gofynion cwsmeriaid.
3) Mae ansawdd uchel, pris cystadleuol, darparu cyflym, gwasanaeth o'r radd flaenaf yn ennill yr ymddiriedolaeth a chanmoliaeth gan y cwsmeriaid.

Egwyddorion 4.Thri:
1) Cyflwyno'n ddiogel: arallgyfeirio sianel, gwarchod preifatrwydd cwsmeriaid. Ac os felly, gwnewch yn siŵr eich bod yn ailddefnyddio.
2) Peidiwch byth â newid: Bydd y cynnyrch bob amser yn cynnal purdeb uchel, ni fydd yn newid, Mae ansawdd uchel yn ddiwylliant ein cwmni.
3) Gwasanaethau da: Cyn gynted ag y bo modd i ddatrys problemau cwsmeriaid, fel bod cwsmeriaid yn derbyn y nwyddau yn ddiogel.


Dyfalu eich blog hoff gynnyrch:

Powdr Ostarine (MK2866)

Popeth y mae'n rhaid i chi ei wybod cyn prynu powdr Clenbuterol Prynu S4 (Andarine) Powdwr Ar-lein | Popeth yr hoffech ei wybod


0 hoff bethau
Views 4156

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Sylw Ymateb 1

 • Mirco10 / 17 / 2018 5 yn: 54 am

  Salwch.
  Ydych chi ddim yn gwybod beth yw 677 e di ostarine?
  Faint?
  Insleme presemegol?
  Dewch li assumo, Con acqua?
  C'è un misurino nel pacco che spedite?
  La spedizione che tasso di successo ha?
  Diolch