Cyflenwi Domestig UDA, Canada Cyflenwi Domestig, Cyflenwi Domestig Ewropeaidd

Popeth am powdwr VC Vana Ville powdwr Vardenafil

Powdwr HCL 1.Vardenafil
Powdwr 2.Avanafil
3. Sut mae Rhyw sy'n amharu ar bowdwr yn gweithio Vardenafil HCL VS. Avanafil
4.How i ddefnyddio Rhyw sy'n diflannu powdwr Harden VCL Vardenafil VS. Powdwr Avanafil
5.Oral User Reviews ar Vardenafil HCL powdwr a Avanafil powdwr
6. Beth yw Effaith Ochr Powdwr HCL Vardenafil a phowdwr Avanafil?
7.Dyd hir mae powdwr Vardenafil HCL?
Powdwr HCL 8.Are Vardenafil yn ddiogel
9.Is vardenafil HCL powdwr cyfreithiol
10.Ble i brynu powdwr HCL Vardenafil?


Fideo powdwr hydroclorid Vardenafil (Levitra)


I. Powdwr hydroclorid Vardenafil (Levitra) cymeriadau:

Enw: Powdwr hydroclorid Vardenafil (Levitra)
CAS: 224785-91 5-
Fformiwla Molecular: C22H19N3O4
Pwysau Moleciwlaidd: 389.4
Pwynt Toddi: 298-300 ° C
Temp Storio: 20ºC
Lliw: White Powder


1. Powdwr HCL Vardenafilgweddill

Levitra yw'r enw brand ar gyfer Powdwr HCL Vardenafil,

meddyginiaeth lafar a ddefnyddir i drin dynion sydd ag analluedd rhywiol, a elwir hefyd yn dysfunction erectile neu ED.
Mae'n rhan o grŵp o gyffuriau a elwir yn atalyddion phosphodiesterase-5 (PDE5). Mae atalyddion PDE5 yn gweithio trwy atal ensym, PDE5, rhag gweithio'n rhy gyflym mewn rhai ardaloedd o'r corff, gan gynnwys y pidyn.
Powdwr HCL Vardenafil, yn cynyddu tagfeydd gwyllt yn yr ardal honno ac yn helpu dyn i gael a chadw codiad yn ystod cyfathrach rywiol. Ar ei ben ei hun, nid yw'n achosi codi - rhaid hefyd fod ysgogiad corfforol y pidyn i godi codiad.
Mae powdwr HCL Vardenafil yn dod mewn dwy ffurf - tabl neu dabled disintegrating (yn doddi yn y geg, wedi'i gymryd heb ddŵr).
Powdr Vardenafil HCL Gweinyddu Bwyd a Chyffuriau (FDA) (224785-91 5-), yn 2003. Fe'i gwneir gan Bayer HealthCare Pharmaceuticals ac fe'i dosbarthir gan GlaxoSmithKline.

Rhyw sy'n amlygu powdr powdwr Varden Avil VC Vardenafil VS Avanafil


2. Powdwr Avanafilgweddill

Mae powdwr Avanafil yn cael ei ddefnyddio i drin dynion sydd â namau erectile (a elwir hefyd yn analluedd rhywiol). Mae powdwr Avanafil yn perthyn i grŵp o feddyginiaethau a elwir yn atalyddion phosphodiesterase 5 (PDE5). Mae'r meddyginiaethau hyn yn atal ensym o'r enw phosphodiesterase type-5 rhag gweithio'n rhy gyflym. Y pidyn yw un o'r ardaloedd lle mae'r ensym hwn yn gweithio.
Mae dysfunction erectile yn gyflwr lle nad yw'r pidyn yn caledu ac yn ehangu pan fydd dyn yn gyffrous yn rhywiol, neu pan na all gadw adeilad. Pan fydd dyn yn cael ei ysgogi'n rhywiol, ymateb arferol ei gorff yw cynyddu llif y gwaed i'w phenis i greu codiad. Drwy reoli'r ensym, powdwr avanafil yn helpu i gynnal codiad ar ôl i'r pidyn gael ei atal gan gynyddu llif y gwaed i'r pidyn. Heb weithredu corfforol i'r pidyn, fel y digwydd yn ystod cyfathrach rywiol, ni fydd powdwr avanafil yn gweithio i achosi codiad.


3. Sut mae Rhyw sy'n amharu ar bowdwr yn gweithio? Vardenafil HCL VS. Avanafilgweddill

Sut maeVCDafil HCL yn gweithio? Sut mae Avanafil yn gweithio?
Gall HCL Vardenafil helpu dyn i gael a chynnal codiad. Oherwydd codiad penile, mae'r pidyn yn llenwi â gwaed. Mae'r pibellau gwaed sy'n cyflenwi'r pidyn â gwaed yn ehangu, neu'n clymu, a'r llongau sy'n cymryd gwaed oddi wrth y contract pidyn. Mae'r ddwy siambrau mawr yn y pidyn, a elwir yn corpus cavernosa, yn llenwi â gwaed.

Wrth i'r gwaed gronni yn y pidyn, mae canlyniadau codi.

Mae HCL Vardenafil yn perthyn i ddosbarth o gyffuriau a elwir yn atalyddion math ffosffodiesterase-5 (PDE5). Mae atalydd PDE5 yn stopio PDE5 rhag cyfyngu ar y rhydwelïau. Wrth ymlacio'r rhydwelïau, HCL vardenafil yn gwella llif y gwaed pan fydd dyn yn cael ei ysgogi'n rhywiol.

Mae'r cynhwysyn gweithredol yn gweithio ar y gadwyn o adweithiau o fewn y pidyn yn ystod yr ymosodiad.

Pan fydd dyn yn cael ei ysgogi'n rhywiol, caiff nitrig ocsid ei ryddhau i mewn i'r pidyn, ac mae hyn yn sbarduno cadwyn o adweithiau. Mae hyn yn achosi ensym, guanylate cyclase, i gynhyrchu monosffoste guanosineb cylchol (cGMP). Mae CCC yn rheoleiddio cyfangiad a diladu, neu ehangu, o bibellau gwaed sy'n cario gwaed i'r pidyn ac oddi yno.

Mae'r adwaith cemegol yn achosi'r llongau sy'n cyflenwi'r pidyn i ddileu, tra bod y rhai sy'n tynnu gwaed o'r contract pysis.Phosphodiesterase-5 (PDE5), ensym arall yn torri i lawr neu yn dinistrio cGMP. Pan fydd cGMP yn cael ei ddinistrio, mae'r pibellau gwaed yn dychwelyd i'w maint arferol , yn dod i ben yn effeithiol â'r codiad. Mae HCL Vardenafil yn atal PDE5 rhag dinistrio cGMP. Yn y modd hwn, mae'n caniatáu i cGMP weithio am gyfnod hwy. O ganlyniad, mae'n helpu i ymestyn codi.

Mecanwaith Gweithredu - powdwr HCL Vardenafil

Mae codi Penile yn broses haemodynamig a gychwynnwyd gan ymlacio cyhyrau llyfn yn y corpus cavernosum a'i gelfrylliau cysylltiedig. Yn ystod ysgogiad rhywiol, rhyddheir ocsid nitrig o derfynau nerf a chelloedd endothelaidd yn y corpus cavernosum. Mae nitrig ocsid yn actifadu'r gysein guanylate ensymau gan arwain at gynyddu synthesis o monosffoste guanosineb cylchol (cGMP) yng nghelloedd cyhyrau llyfn y corpus cavernosum.

Mae'r cGMP yn ei dro yn sbarduno ymlacio cyhyrau llyfn, gan ganiatáu mwy o lif y gwaed i'r pidyn, gan arwain at godi. Mae crynodiad y meinwe o cGMP yn cael ei reoleiddio gan gyfraddau synthesis a diraddiad trwy ffosffodiesterases (PDE). Y PDE mwyaf cyffredin yn y cavernosum corpws dynol yw'r math ffosffosiesterase X-XX (PDE5) ffasffosiesterase; felly, mae ataliad PDE5 yn gwella swyddogaeth erectile trwy gynyddu swm y cGMP. Oherwydd bod angen symbyliad rhywiol i gychwyn rhyddhau nitric ocsid yn lleol, ni chaiff ataliad PDE5 effaith yn absenoldeb ysgogiad rhywiol.

Mae Avanafil mewn dosbarth o feddyginiaethau a elwir yn atalyddion ffosffosiesterase (PDE). Fe'i defnyddir i drin dysgliad erectile (ED: anallueddrwydd, anallu i gael neu gadw codiad mewn dynion). Cafodd y cynnyrch gwella gwryw ei enw o'i brif gynhwysyn gweithredol sy'n helpu i ddosbarthu gwaed yn y corff mewn ffordd arferol. Mae cynhwysion eraill sy'n gwneud powdwr Avanafil yn effeithiol ond nid oes ganddynt yr effaith a'r effeithiau y mae'n rhaid i'w brif gynhwysyn ei gynnig.

Mae'n gweithio trwy gynyddu'r llif gwaed i'r pidyn yn ystod ysgogiad rhywiol. Gall y cynnydd hwn yn y llif gwaed achosi codiad. Nid yw powdwr Avanafil yn gwella afiechyd erectile na chynyddu awydd rhywiol. Nid yw Avanafil yn atal beichiogrwydd na lledaeniad clefydau a drosglwyddir yn rhywiol fel firws imiwnedd dynol (HIV).

Swyddogaethau powdwr Avanafil fel Viagra ac mae'n bilsen effeithiol iawn a fydd yn sicr yn rhoi hwb i'ch * hyder a'ch perfformiad yn y gwely.

Mae yna astudiaethau clinigol sy'n profi bod hyn yn wirioneddol effeithiol.

Gall hefyd weithredu ddwywaith mor gyflym â Viagra yn dibynnu ar sut yr ydych yn ymateb iddo.

Gall fod yn fwy diogel i'w ddefnyddio o gymharu ag atchwanegiadau eraill hyd yn oed i'r rhai hynny sydd â chyflyrau meddygol. Hefyd mae'n ddrud iawn o'i gymharu â chynhyrchion eraill.


Powdwr Yohimbine: Dosage, Budd-daliadau, Sgîl-effeithiau, Adolygiadau | AASraw


4. Sut i Ddefnyddio Rhyw sy'n Amddiffyn Powdwr? Powdwr HCL Vardenafil VS. Powdwr Avanafilgweddill

Sut i ddefnyddio powdwr HCL Vardenafil? Sut i ddefnyddio powdwr Avanafil?
Cymerwch yn union fel y rhagnodir gan eich meddyg. Peidiwch â chymryd symiau mwy neu lai na hwy nag am yr hyn a argymhellir. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar eich label presgripsiwn.

Gellir cymryd powdr HCL Vardenafil gyda bwyd neu hebddyn nhw.

Fel rheol, dim ond pan fydd ei angen, dim ond pan fo angen, y bydd powdr HCL Vardenafil yn cymryd tua munudau 60 cyn gweithgaredd rhywiol. Gall y feddyginiaeth helpu i greu codiad pan fydd ysgogiad rhywiol yn digwydd. Ni fydd codiad yn digwydd trwy gymryd pilsen yn unig. Dilynwch gyfarwyddiadau eich meddyg.

I gymryd y tabledi disintegrating ar lafar (Staxyn):

Cadwch y tabledi yn ei becyn blister nes eich bod yn barod i'w gymryd. Agorwch y pecyn a chwistrellwch y ffoil oddi wrth y blister tabled. Peidiwch â gwthio tabled drwy'r ffoil neu efallai y byddwch chi'n niweidio'r tabledi.
Gan ddefnyddio dwylo sych, tynnwch y tabl a'i roi yn eich ceg. Bydd yn dechrau diddymu ar unwaith.
Peidiwch â llyncu'r bwrdd yn gyfan gwbl. Gadewch iddo ddiddymu yn eich ceg heb cnoi.
Gludwch sawl gwaith wrth i'r tabledi ddiddymu. Peidiwch â chymryd Staxyn gyda hylif.
Peidiwch â cymerwch Harden Vardenafil powdr mwy nag unwaith y dydd. Gadewch 24 oriau i basio rhwng dosau.

Cysylltwch â'ch meddyg neu ofyn am sylw meddygol brys os yw eich codiad yn boenus neu'n para'n hirach na 4 awr. Gall codiad hir (priapism) niweidio'r pidyn.

Storwch ar dymheredd yr ystafell i ffwrdd o leithder a gwres.

Dylech chi wybod hyn tra gan gymryd powdwr avanafil

Dywedwch wrth eich holl ddarparwyr gofal iechyd eich bod chi'n cymryd y feddyginiaeth hon. Mae hyn yn cynnwys eich meddygon, nyrsys, fferyllwyr a deintyddion.

Osgoi gyrru a gwneud tasgau neu gamau gweithredu eraill sy'n galw ichi fod yn effro nes i chi weld sut mae avanafil yn effeithio arnoch chi.

Er mwyn lleihau'r siawns o deimlo'n ddysgl neu'n mynd heibio, codwch yn araf os ydych chi wedi bod yn eistedd neu'n gorwedd i lawr. Byddwch yn ofalus yn mynd i fyny ac i lawr grisiau.

Peidiwch â chymryd y feddyginiaeth hon gyda chyffuriau eraill a ddefnyddir i drin newid mewn gallu rhyw.

Os ydych chi'n yfed sudd grawnffrwyth neu yn bwyta grawnffrwyth yn aml, siaradwch â'ch meddyg.

Siaradwch â'ch meddyg cyn i chi yfed alcohol.

Nid yw'r feddyginiaeth hon yn atal lledaeniad afiechydon fel HIV neu hepatitis sy'n cael eu pasio trwy waed neu gael rhyw. Peidiwch â chael unrhyw fath o ryw heb ddefnyddio condom latecs neu polywrethan. Peidiwch â rhannu nodwyddau neu bethau eraill fel brwsys dannedd neu rasys. Siaradwch â'ch meddyg.

Yn anaml iawn y mae problem llygad drwg iawn wedi digwydd gydag avanafil. Gall hyn arwain at newid yn y golwg ac weithiau'n colli golwg, ac efallai na fydd yn dod yn ôl. Siaradwch â'r meddyg.

Nid yw'r feddyginiaeth hon yn cael ei gymeradwyo i'w ddefnyddio mewn plant.

Powdwr HCL Dosage of Vardenafil Powdwr Dosage o Avanafil
Os ydych chi'n defnyddio'r ffurflen dabled disgrifio o Hydroclorid Vardenafil powdr, y dos unigol a argymhellir yw 10-miligram (mg) ddim mwy nag unwaith y dydd, awr cyn i chi ddisgwyl cael rhyw. Os ydych chi'n defnyddio'r tabledi llafar, cymerwch ddogn sengl 10-mg unwaith y dydd yr awr cyn rhyw. Gall dynion oed 65 oed a hŷn gymryd dos 5-mg unwaith y dydd, awr cyn rhyw.

Fodd bynnag, bydd y dos a argymhellir o hydroclorid Vardenafil yn wahanol i wahanol ddynion. Siaradwch â'ch meddyg am y dos cywir i chi.

Ar gyfer ffurflen dosage lafar (tabledi):

Daw Avanafil fel tabled i'w dynnu yn ôl y geg. Ar gyfer dynion sy'n cymryd y dosau 100- mg neu 200-mg, fel arfer mae avanafil yn cael ei gymryd gydag neu heb fwyd yn ôl yr angen, tua munudau 15 cyn gweithredu'n rhywiol, dim mwy nag unwaith y dydd. Ar gyfer dynion sy'n cymryd y ddogn 50-mg, mae avanafil yn fel arfer yn cael ei gymryd gyda bwyd neu hebddyn yn ôl yr angen, tua munudau 30 cyn gweithgaredd rhywiol. Peidiwch â chymryd avanafil yn amlach nag unwaith mewn 24 hours. Ni argymhellir Defnydd Plant. Bydd dos y feddyginiaeth hon yn wahanol i wahanol gleifion. Dilynwch archebion eich meddyg neu'r cyfarwyddiadau ar y label. Mae'r wybodaeth ganlynol yn cynnwys dim ond dosau cyfartalog y feddyginiaeth hon. Os yw'ch dos yn wahanol, peidiwch â'i newid oni bai fod eich meddyg yn dweud wrthych chi wneud hynny. Mae'r swm o feddyginiaeth a gymerwch yn dibynnu ar gryfder y feddyginiaeth. Hefyd, mae'r nifer o ddosau rydych chi'n eu cymryd bob dydd, mae'r amser a ganiateir rhwng dosau, a faint o amser rydych chi'n cymryd y feddyginiaeth yn dibynnu ar y broblem feddygol yr ydych chi'n defnyddio'r feddyginiaeth.
IFrame

5. Adolygiadau Defnyddwyr Llafar ar gyfer powdwr HCL Vardenafil a phowdwr Avanafilgweddill

Adolygiadau powdr Harden Vardenafil Adolygiadau powdwr Avanafil
Yn gyffredinol, mae profiad yn gadarnhaol iawn. Canlyniadau cryf iawn gyda fflysio a phwysau pennawd y gellir eu rheoli. Ddim yn ddigon drwg i gael ei alw'n cur pen. Fodd bynnag, bu ychydig o weithiau bod y cyffur wedi gadael i mi ysgogiad rhywiol da. Rwyf wedi meddwl a oedd y cyffur yn ymyrryd ag orgasm ond efallai mai dyna'r realiti o fod yn 63. Yn ffodus, cefais godi er mwyn i mi allu plesio fy mhartner (llawer) a oedd yn bwysicach i mi na'm orgasm. Y arwyddion cyffuriau yw y gellir ei gymryd heb ystyried bwyd ond osgoi dim ond grawnffrwyth. Rwy'n darllen ychydig adolygiadau ar-lein Mae ei gymryd â stumog gwag yn cynhyrchu canlyniadau gwell. Gallaf roi cynnig ar hynny. Weithiau, pan fyddaf yn ei gymryd, rwy'n teimlo nad oes unrhyw symptomau o gwbl a dyna pan fyddaf weithiau'n meddwl na allai fod yn llwyddiannus. Rwy'n meddwl fy mod yn bosib creu goddefgarwch iddo. Fel y rhagnodwyd, cymerais Xillus / 1 (2mg) o Stendra ar ôl noson o ddiodydd, bwyd da a dawnsio i oedolion. Yn llai na 100 min yn ddiweddarach, gyda hi'n brydlon, roeddwn i'n anoddach nag erioed ac roeddwn yn para 30 awr. Rydym yn hapus iawn. Dim sgîl-effeithiau negyddol. NAWR, dyma'r rhan dda ............. 2 awr yn ddiweddarach, heb gymryd mwy Stendra, roedd yn dal i weithio 4 awr ar ôl hynny, yr un peth. Roedd gwraig wael yn galed ar gyfer y 24 awr nesaf. Diolch, Stendra ps- wedi rhoi cynnig ar Cialis a Viagra yn y gorffennol gyda chanlyniadau gwael A negyddol.

Rhyw sy'n amlygu powdr powdwr Varden Avil VC Vardenafil VS Avanafil


6. Beth yw effaith Ochr powdwr HCL Vardenafil a phowdwr Avanafil?gweddill

Effaith ochrol powdwr HCL Vardenafil Effaith ochrol powdwr Avanafil

RHYBUDD / RHYBUDD: Er y gall fod yn anghyffredin, efallai y bydd rhai pobl yn cael sgîl-effeithiau gwael ac weithiau'n farwol wrth gymryd cyffur. Dywedwch wrth eich meddyg neu gewch gymorth meddygol ar unwaith os oes gennych unrhyw un o'r arwyddion neu'r symptomau canlynol a allai fod yn gysylltiedig ag effaith wael iawn:

-Digwyddiadau adwaith alergaidd, fel brech; maenog; tywynnu; coch, wedi'i chwyddo, ei chwythu, neu'n peidio â thrin twymyn; gwisgo; tynni yn y frest neu'r gwddf; trafferth anadlu, llyncu, neu siarad; hyfryd anarferol; neu chwyddo'r geg, wyneb, gwefusau, tafod neu wddf.

- Poen neu bwysedd y chist neu faen calon cyflym.

-Achiad y galon nad yw'n teimlo'n normal.

-Myfrynllyd drwg neu fynd heibio.

-Grwdder ar ochr 1 y corff, trafferth siarad neu feddwl, newid mewn cydbwysedd, gan droi ar un ochr i'r wyneb, neu golwg aneglur.

-.

-Lifer o olwg.

-Gofiwch yn y gwrandawiad.

-Goll golled.

-Ringing in clustiau.

-Gynnwch eich meddyg ar unwaith os oes gennych godiad poenus (pidyn caled) neu godiad sy'n para am gyfnod hwy na 4 awr. Gall hyn ddigwydd hyd yn oed pan nad ydych chi'n cael rhyw. Os na chaiff hyn ei drin ar unwaith, gall arwain at broblemau rhywiol parhaol ac efallai na fyddwch yn gallu cael rhyw.

Gall rhai sgîl-effeithiau fod yn ddifrifol. Os ydych chi'n profi unrhyw un o'r symptomau hyn, ffoniwch eich meddyg ar unwaith neu gael triniaeth feddygol brys:

-syniad sy'n para'n hwy na 4 awr

- colli gweledigaeth yn sydyn yn un neu'r ddau lygaid (gweler isod am ragor o wybodaeth)

- colli clyw yn sydyn (gweler isod am ragor o wybodaeth)

Gan dorri yn y clustiau

- parodrwydd

-saf

-gyrraedd

Eyelids dwfn

Avanafil gall achosi sgîl-effeithiau eraill. Ffoniwch eich meddyg os oes gennych unrhyw broblemau anarferol wrth gymryd y feddyginiaeth hon.


7. Am ba hyd y mae powdwr HCL Vardenafil yn para?gweddill

Yn anffodus, nid oes unrhyw feddyginiaethau ar hyn o bryd a all wneud ED i ffwrdd yn dda. Mae'r holl atalyddion PDE5, gan gynnwys powdwr HCL Vardenafil, yn lleihau'r swm o PDE5 yn eich system yn unig am gyfnod cyfyngedig o'r enw a elwir yn 'hanner oes'. Wedi hynny, cânt eu treulio a'u tynnu allan o'ch system a dychwelir PDE5 i'w lefelau gwreiddiol.

Powdwr gestoden i'w werthu: Pethau 10 i'w wybod am powdwr Gestoden

Mae hyd gweithredu powdwr HCL Vardenafil yn amrywio o glaf i gleifion yn dibynnu ar rywogaethau ffisiolegol pob person unigol. Yn ôl y wybodaeth swyddogol a ryddhawyd gan y FDA a'r (GlaxoSmithKlein a Bayer AG), dylech fod yn berffaith barod am ryw hyd at 4-5 oriau ar ôl cymryd y bilsen. Mewn gwirionedd, mae beirniadu o'n profiad ni yn ogystal ag o'r hyn y mae pobl eraill yn ei ddweud am powdr HCL, 4-5 oriau yw'r absenoldeb byrraf y gallwch ei ddisgwyl gan y feddyginiaeth hon. Mae'r rhan fwyaf o ddynion yn dweud bod Levitra yn eu cadw'n mynd drwy'r nos ac yn dda i'r diwrnod wedyn, sy'n ei gwneud yn 10-12 oriau. Wrth gwrs, mae hynny'n dibynnu ar amrywiaeth o wahanol ffactorau, megis pa mor ddrwg yw eich ED, p'un a ydych chi'n cymryd unrhyw fedrau eraill ai peidio, p'un a ydych chi'n dioddef o anhwylderau iechyd eraill a allai wneud eich ED yn waeth ac felly . Beth bynnag, gallwch ddefnyddio'r wybodaeth honno am 4-5 awr fel man cychwyn a gweld ymhellach sut mae powdwr HCL Vardenafil yn gweithio i chi.


8. A yw powdwr HCL Vardenafil yn ddiogel?gweddill

Mae hwn, unwaith eto, yn gwestiwn anodd, ac mae'r atebion yn wahanol i ba raddau y mae'r gwneuthurwr penodol yr ydym yn sôn amdano. Mewn gwirionedd, hyd yn oed nid yw'r Levitra enw brand yn 100% yn ddiogel gan nad yw'n gweithio'n dda gyda rhai medsau a dylid osgoi cleifion â rhai cyflyrau iechyd. Mae'r un peth yn berthnasol i'r rhan fwyaf o'i genereg. Fodd bynnag, mae hefyd rai meds ffug vardenafil sy'n cael eu hystyried yn fwy peryglus na chyffuriau gan weithgynhyrchwyr dibynadwy oherwydd crynodiad ansefydlog o vardenafil ynddynt. Er enghraifft, rydych chi'n cymryd un o'r piliau hyn ac yn sylwi nad ydynt yn gweithio mor dda. Rydych chi'n cynyddu eich dos i ddau dabl ac yn cael codiad perffaith. Ond beth os oes gan y swp nesaf o'r piliau hyn fwy vardenafil ynddynt? Ydw, yn union, mae'n debygol y bydd gorddos ar y rheiny ac efallai y bydd hyn yn arwain at nifer o gyflyrau annymunol iawn neu hyd yn oed plaen pheryglus, gan gynnwys galw heibio mewn pwysedd gwaed, trawiad ar y galon, colli clyw a / neu weledigaeth yn sydyn ac ati.

Rhyw sy'n amlygu powdr powdwr Varden Avil VC Vardenafil VS Avanafil


9. A yw powdwr HCL vardenafil yn gyfreithiol?gweddill

Mae hyn yn dibynnu ar ble rydych chi'n seiliedig ac a ydych chi'n prynu neu'n gwerthu. Yn gyffredinol, oherwydd y patent unigryw hwnnw sy'n perthyn i GSK a Bayer, mae Levitra generig wedi'i wahardd mewn llawer o wledydd fel yr Unol Daleithiau, y DU a rhai gwledydd Ewropeaidd. Ni chaniateir i fferyllfeydd werthu generig yno ac nid yw'r naill na'r llall yn wyliadwrus, wrth gwrs. Fodd bynnag, mae newyddion da hefyd: er bod gwerthu genereg yn cael ei wahardd yn benodol, ni chaiff eu prynu fel rheol eu hystyried yn drosedd.
Wel, mae'r rhan fwyaf o ffynonellau mewn gwirionedd yn cytuno bod mewnforio ac ail-fewnforio yn anghyfreithlon, o leiaf yn yr Unol Daleithiau. Fodd bynnag, peidiwch â bod mewn gormod o frys i gau'r safle fferyllfa ar-lein yr ydych yn edrych arno a'i ddileu o'ch hanes pori. Mae'r holl ffynonellau sydd ar gael yno mewn gwirionedd yn ychwanegu nad oes achos unigol hyd yn oed pan fydd taliadau a wynebir yn anfwriadol ar gyfer dod â phythefn o ED pilini i'r wlad. Ac nid yw'r syniad o 'swm bach' mewn gwirionedd mor fach ag y gallai llawer ei feddwl - yn ôl arsylwadau di-ri, dylech fod yn 100% yn ddiogel wrth ddod â phrojectwr HCL vardenafil hyd at dri mis ar draws y ffin - naill ai ar eich pen eich hun ar ôl eich taith dramor neu drwy archebu drwy'r post. Wrth gwrs, fe'ch cynghorir i gael eich presgripsiwn gyda chi wrth dderbyn eich archeb o Levitra generig - ond hyd yn oed os nad oes gennych chi un, y gwaethaf a all ddigwydd i chi yw tynnu'ch piliau yn ôl gan yr arferion - dim cyhuddiad o gwbl .
Fel arfer, ni fydd hyd yn oed yn sylwi ar y brandau ar wahân ar wahân i bibrydd HCL Levitra vardenafil, ac felly ni fydd rhywfaint o siawns o gwbl yn dod i ofyn i chi am eich archeb pan fyddwch chi'n ei dderbyn.
Fodd bynnag, nid ydym yn eich argymell i archebu mwy na pilelau 24 o Levitra ar unwaith, gan fod y swm hwnnw fel arfer yn cael ei ystyried fel bod ganddo werth manwerthu uchel a gellir ei groeni yn yr arferion.


10. Ble i brynu powdwr HCL Vardenafil?gweddill

Os ydych chi'n gweithio yn un o'r gwledydd lle mae gwerthu powdwr HCL vardenafil yn cael ei wahardd, dim ond fferyllfa Rhyngrwyd tramor y gallwch ei gael ar-lein. Rydym yn argymell yn gryf y gallwch brynu rhywfaint o bowdwr HCL vardenafil ar gan fod y rhain fel arfer yn cynnig generig Levitra o ansawdd gweddus iawn ar brisiau gwirioneddol isel gan AASraw. Y pwysicaf yw Darpariaeth AASraw Diogel a ddarperir.
Rydym yn gobeithio eich bod yn canfod bod y wybodaeth a ddarperir yn yr erthygl hon yn ddefnyddiol ac y bydd yn eich helpu i ddewis eich meddyginiaeth vardenafil perffaith a'i brynu'n ddiogel. Cofiwch fod Viagra generig yr un mor ddiogel â'r feddyginiaeth enw brand pan gaiff ei gynhyrchu gan wneuthurwr dibynadwy a'i brynu o fferyllfa ddibynadwy. Mae yna nifer o gyfeirlyfrau fferyllol ar-lein gan gynnwys ein hunain a dylent allu darparu'r holl wybodaeth a graddfeydd diogelwch sydd eu hangen arnoch chi. Yn ogystal, mae croeso i chi wirio bob amser i wirio gwahanol fforymau a byrddau negeseuon a gweld beth mae pobl go iawn yn ei ddweud am hyn neu fod meddyginiaeth ED yno. Pob lwc yn dewis a siopa!


0 hoff bethau
Views 4013

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Sylwadau ar gau.